วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
รวมเว็บไซต์ในเชียงราย
 
:: ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลดอนศิลา ::
1. ข้อมูลทั่วไป

1.1. ประวัติตำบลดอนศิลา
ปี พ.ศ. 2508 เดิมตำบลดอนศิลาอยู่ในเขตปกครองของตำบลผางามซึ่งก่อนหน้านั้นตำบลผางามอยู่ในเขตปกครองของตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และตำบลผางามแยกจากตำบลห้วยสัก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2508 โดยรวมเอาหมู่บ้านบางส่วนของตำบลทุ่งก่อ และตำบลห้วยสักเข้าด้วยกัน และเรียกชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งมีหน้าผาที่สวยงามว่า "ผางาม"

ปี พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอเวียงชัยขึ้น ตำบลผางาม จึงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเวียงชัย และมีการยกฐานะเป็นอำเภอเวียงชัยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522

ปี พ.ศ. 2524 ตำบลดอนศิลาได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลดอนศิลาและตำบลผางาม ตำบลดอนศิลาถูกเรียกชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งมีภูเขาลักษณะเป็นภูเขาหิน 3 ลูกสูงตระหง่านโดเด่นอยู่กลางทุ่งนาเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา บนถนนสายหัวดอย - บ้านดอน - พญาเม็งราย

เดิมตำบลดอนศิลา มีเขตการปกครองรวมกับตำบลผางามและแยกเขตการปกครองเป็นตำบลดอนศิลา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 เนื่องจากการขยายตัวของราษฎรในพื้นที่และเพื่อความสะดวกในการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลดอนศิลา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยมีผลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1.2. ที่ตั้งตำบลดอนศิลา
ตำบลดอนศิลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเวียงชัย อยู่ห่างจากตัวอำเภอเวียงชัย ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 24 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองชุม, ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย, ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย, ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย

1.3. เนื้อที่
ตำบลดอนศิลา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125 ไร่

1.4. ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปของตำบลดอนศิลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาเหมาะสำหรับการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอ่างเก็บน้ำแม่ต๊ากและห้วยก้างปลาเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการทำการเกษตร ส่วนพื้นที่ดินและเชิงเขาสภาพดิน มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก อาจเกิดการขาดน้ำเพราะฝนทิ้งช่วง ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันจะมีปัญหาการกัดกร่อนพังทลายของหน้าดิน บางส่วนของพื้นที่ของตำบลดอนศิลา ยังเป็นป่าธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

1.5. ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไปเป็นลักษณะอากาศแบบมรสุม ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน - ตุลาคม
2) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม เดือนที่ร้อนที่สุดจะอยู่ประมาณเดือนเมษายน และที่สำคัญมักจะมีพายุฝนรุนแรงและมีลูกเห็บตกในช่วงนี้

1.6. อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ย 26.1 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31.9 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 8.4 องศาเซลเซียส

1.7. จำนวนประชากรและหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน
ตำบลดอนศิลา มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 9,837 คน แยกเป็นชาย 4,895 คน หญิง 4,942 คน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 97.40 คน / ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านสมานมิตร

180

316

295

611

2

บ้านหลิ่งกุญชร

198

330

281

611

3

บ้านช่องลม

261

371

363

734

4

บ้านจอเจริญ

257

370

418

788

5

บ้านชัยพฤกษ์

207

369

400

769

6

บ้านดอยงาม

146

219

224

443

7

บ้านสันม่วงคำ

188

262

280

542

8

บ้านดอน

229

300

321

621

9

บ้านดอนใต้

140

227

232

459

10

บ้านทุ่งโค้ง

139

244

210

454

11

บ้านใหม่มงคล

151

232

274

506

12

บ้านจงเจริญ

176

266

307

573

13

บ้านดอนกลาง

195

337

296

633

14

บ้านใหม่สันติสุข

172

288

289

577

15

บ้านสันเจริญ

136

232

213

445

16

บ้านดอนเหนือ

176

279

296

575

17

บ้านใหม่ศรีวิลัย

166

253

243

496

รวม

3,117

4,895

4,942

9,837

ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน 2554


1.8. ขนาดพื้นที่ตำบล พื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่การเกษตร
ตำบลดอนศิลา มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 63,125 ไร่ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 11,545 ไร่ และจำนวนพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 26,336 ไร่

ตารางแสดงขนาดพื้นที่ตำบล และพื้นที่การเกษตร จำแนกตามรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่หมู่บ้าน (ไร่)

พื้นที่การเกษตร (ไร่)

1

บ้านสมานมิตร

3790

772

2

บ้านหลิ่งกุญชร

3980

1286

3

บ้านช่องลม

3780

1501

4

บ้านจอเจริญ

4850

3330

5

บ้านชัยพฤกษ์

4760

2700

6

บ้านดอยงาม

2945

1099

7

บ้านสันม่วงคำ

2630

545

8

บ้านดอน

4950

2470

9

บ้านดอนใต้

4740

2484

10

บ้านทุ่งโค้ง

2690

610

11

บ้านใหม่มงคล

2560

620

12

บ้านจงเจริญ

3990

2200

13

บ้านดอนกลาง

3860

1616

14

บ้านใหม่สันติสุข

2980

895

15

บ้านสันเจริญ

2750

1200

16

บ้านดอนเหนือ

3980

1558

17

บ้านใหม่ศรีวิลัย

3890

1450

รวม

63,125

26,336


1.9 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำดับที่

ชื่อแหล่งน้ำ

ที่ตั้ง

ขนาดเนื้อที่ (ไร่)

หมู่ที่

บ้าน

1.

หนองบัว

1

สมานมิตร

204

2.

หนองผักหนาม

1

สมานมิตร

173

3.

หนองคันเบ็ด

1

สมานมิตร

173

4.

หนองเต่า

2

หลิ่งกุญชร

89

5.

หนองมะปิน

2

หลิ่งกุญชร

15

6.

ร่องเกี๋ยง

4

จอเจริญ

10

7.

ร่องแฮ่

4

จอเจริญ

4 ไร่ 2 งาน

8.

หนองบัวป่าแฝก

4

จอเจริญ

1 ไร่ 3 งาน

9.

หนองต้นมะม่วง

5

ชัยพฤกษ์

4

10.

ลำห้วยแม่ลม

5

ชัยพฤกษ์

6

11.

หนองห้วยม่วง

7

สันม่วงคำ

20

12.

หนองปึ๋งไหว

9

ดอนใต้

79

13.

หนองร่องเกี๋ยงบน

12

จงเจริญ

232

14.

หนองร่องกี๋ยงล่าง

12

จงเจริญ

123

15.

หนองร่องแฮ่

12

จงเจริญ

2 ไร่ 3 งาน

16.

หนองบอน

13

ดอนกลาง

3 ไร่ 3 งาน

17.

หนองจำป่าหวาย

13

ดอนกลาง

19


1.10. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก หมู่ 6, หมู่ 14 เนื้อที่ 2,700 ไร่
อ่างเก็บน้ำจำตอง หมู่ 3 เนื้อที่ 27 ไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยตีนนก
อ่างเก็บน้ำจำปาหวาย
ฝาย จำนวน 21 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 844 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 13 แห่ง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 41609 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft