วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA
- การป้องกันการทุจริต
โครงสร้างองค์กร
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
 
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ มี.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2562
ดูทั้งหมด
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี
ขยายเวลาการชำระภาษีประจำปี 2563
ดูทั้งหมด
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2564
ดูทั้งหมด
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
ดูทั้งหมด
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ส่วนที่1-ส่วนที่2 ปี พ.ศ.2563
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ปี พ.ศ.2563
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี พ.ศ.2563
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปี พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564
ดูทั้งหมด
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ดูทั้งหมด
  งานกิจการสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ประการสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้ง 1 ประจำปี 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
ดูทั้งหมด
  แผนการดำเนินงาน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดูทั้งหมด
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
คำร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 2
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัย สภ.01
แบบคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย
แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า
หนังสือรับรองนักเรียน
ดูทั้งหมด
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
ดูทั้งหมด
  สวัสดิการพื้นฐาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
ดูทั้งหมด
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนศิลา
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของทต.ดอนศิลา
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทต.ดอนศิลา
แบบฟอร์มใบสมัคร,ขอมีบัตร,ประวัติ อปพร.
บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนศิลา
ดูทั้งหมด
  คู่มือประชาชน
ขอยืมวัสดุ
ขอรับการช่วยเหลือ(น้ำอุปโภคบริโภค)
ขอรับการช่วยเหลือ(วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว)
ขอรับการช่วยเหลือ(อัคคีภัย)
ขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย
ขออนุญาตขุดดินถมดิน
ขออนุญาตฆ่าสัตว์
ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ดูทั้งหมด
  งานตรวจสอบภายใน
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดูทั้งหมด
  งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แจ้งให้ทุกฝ่าย/งาน ส่งแบบประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนังสือนำส่งควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และ แบบ ปค.6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดูทั้งหมด
  การประเมินคุณภาพและความโปร่งใส่ ITA
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลา
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒563
สรุปข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทต.ดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนผังขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ทต.ดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดูทั้งหมด
  การป้องกันการทุจริต
รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มาตรการ “แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ” ด้วยการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและสมาชิกสภาเทศบาล ของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเชิดชูบุคคลต้นแบบ “ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม” ของเทศบาลตำบลดอนศิลา บุคคลต้นแบบ “ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม” ของตำบลดอนศิลา บุคคลต้นแบบด้านการช่วยเหลือกิจการ
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดูทั้งหมด
  ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
หนังสือร้องเรียน
แบบหนังสืออุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ดูทั้งหมด
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ดูทั้งหมด
  ประชาคมตำบลเพื่อวางแผนดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกเทศบัญญัติ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563
ดูทั้งหมด
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ดูทั้งหมด
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา
การควบคุมกิจการ การล้าง อบ รม สะสมหรือการขนส่งยางดิบ พ.ศ.2563
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.2560
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560
ตลาดเอกชน พ.ศ.2560
สถานที่จำหน่ายอาหรและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563
ดูทั้งหมด
  งานพัฒนาชุมชน
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
หนังสือมอบอำนำจ
แบบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.01
แบบรับรองสถานะของครัวเรือนเด็กแรกเกิด ดร.02
แบบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ.๒๕๖๓
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์
ดูทั้งหมด
  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนศิลา
ดูทั้งหมด
  การจัดการความรู้ (KM-Knowledge Manegment)
ดูทั้งหมด
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
 
:: ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลดอนศิลา ::
1. ข้อมูลทั่วไป

1.1. ประวัติตำบลดอนศิลา
ปี พ.ศ. 2508 เดิมตำบลดอนศิลาอยู่ในเขตปกครองของตำบลผางามซึ่งก่อนหน้านั้นตำบลผางามอยู่ในเขตปกครองของตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และตำบลผางามแยกจากตำบลห้วยสัก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2508 โดยรวมเอาหมู่บ้านบางส่วนของตำบลทุ่งก่อ และตำบลห้วยสักเข้าด้วยกัน และเรียกชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งมีหน้าผาที่สวยงามว่า "ผางาม"

ปี พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอเวียงชัยขึ้น ตำบลผางาม จึงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเวียงชัย และมีการยกฐานะเป็นอำเภอเวียงชัยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522

ปี พ.ศ. 2524 ตำบลดอนศิลาได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลดอนศิลาและตำบลผางาม ตำบลดอนศิลาถูกเรียกชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งมีภูเขาลักษณะเป็นภูเขาหิน 3 ลูกสูงตระหง่านโดเด่นอยู่กลางทุ่งนาเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา บนถนนสายหัวดอย - บ้านดอน - พญาเม็งราย

เดิมตำบลดอนศิลา มีเขตการปกครองรวมกับตำบลผางามและแยกเขตการปกครองเป็นตำบลดอนศิลา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 เนื่องจากการขยายตัวของราษฎรในพื้นที่และเพื่อความสะดวกในการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลดอนศิลา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยมีผลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

1.2. ที่ตั้งตำบลดอนศิลา
ตำบลดอนศิลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเวียงชัย อยู่ห่างจากตัวอำเภอเวียงชัย ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 24 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองชุม, ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย, ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย, ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย

1.3. เนื้อที่
ตำบลดอนศิลา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125 ไร่

1.4. ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปของตำบลดอนศิลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาเหมาะสำหรับการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอ่างเก็บน้ำแม่ต๊ากและห้วยก้างปลาเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการทำการเกษตร ส่วนพื้นที่ดินและเชิงเขาสภาพดิน มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก อาจเกิดการขาดน้ำเพราะฝนทิ้งช่วง ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันจะมีปัญหาการกัดกร่อนพังทลายของหน้าดิน บางส่วนของพื้นที่ของตำบลดอนศิลา ยังเป็นป่าธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

1.5. ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไปเป็นลักษณะอากาศแบบมรสุม ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน - ตุลาคม
2) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม เดือนที่ร้อนที่สุดจะอยู่ประมาณเดือนเมษายน และที่สำคัญมักจะมีพายุฝนรุนแรงและมีลูกเห็บตกในช่วงนี้

1.6. อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ย 26.1 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31.9 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 8.4 องศาเซลเซียส

1.7. จำนวนประชากรและหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน
ตำบลดอนศิลา มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 9,837 คน แยกเป็นชาย 4,895 คน หญิง 4,942 คน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 97.40 คน / ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านสมานมิตร

180

316

295

611

2

บ้านหลิ่งกุญชร

198

330

281

611

3

บ้านช่องลม

261

371

363

734

4

บ้านจอเจริญ

257

370

418

788

5

บ้านชัยพฤกษ์

207

369

400

769

6

บ้านดอยงาม

146

219

224

443

7

บ้านสันม่วงคำ

188

262

280

542

8

บ้านดอน

229

300

321

621

9

บ้านดอนใต้

140

227

232

459

10

บ้านทุ่งโค้ง

139

244

210

454

11

บ้านใหม่มงคล

151

232

274

506

12

บ้านจงเจริญ

176

266

307

573

13

บ้านดอนกลาง

195

337

296

633

14

บ้านใหม่สันติสุข

172

288

289

577

15

บ้านสันเจริญ

136

232

213

445

16

บ้านดอนเหนือ

176

279

296

575

17

บ้านใหม่ศรีวิลัย

166

253

243

496

รวม

3,117

4,895

4,942

9,837

ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน 2554


1.8. ขนาดพื้นที่ตำบล พื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่การเกษตร
ตำบลดอนศิลา มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 63,125 ไร่ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 11,545 ไร่ และจำนวนพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 26,336 ไร่

ตารางแสดงขนาดพื้นที่ตำบล และพื้นที่การเกษตร จำแนกตามรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่หมู่บ้าน (ไร่)

พื้นที่การเกษตร (ไร่)

1

บ้านสมานมิตร

3790

772

2

บ้านหลิ่งกุญชร

3980

1286

3

บ้านช่องลม

3780

1501

4

บ้านจอเจริญ

4850

3330

5

บ้านชัยพฤกษ์

4760

2700

6

บ้านดอยงาม

2945

1099

7

บ้านสันม่วงคำ

2630

545

8

บ้านดอน

4950

2470

9

บ้านดอนใต้

4740

2484

10

บ้านทุ่งโค้ง

2690

610

11

บ้านใหม่มงคล

2560

620

12

บ้านจงเจริญ

3990

2200

13

บ้านดอนกลาง

3860

1616

14

บ้านใหม่สันติสุข

2980

895

15

บ้านสันเจริญ

2750

1200

16

บ้านดอนเหนือ

3980

1558

17

บ้านใหม่ศรีวิลัย

3890

1450

รวม

63,125

26,336


1.9 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำดับที่

ชื่อแหล่งน้ำ

ที่ตั้ง

ขนาดเนื้อที่ (ไร่)

หมู่ที่

บ้าน

1.

หนองบัว

1

สมานมิตร

204

2.

หนองผักหนาม

1

สมานมิตร

173

3.

หนองคันเบ็ด

1

สมานมิตร

173

4.

หนองเต่า

2

หลิ่งกุญชร

89

5.

หนองมะปิน

2

หลิ่งกุญชร

15

6.

ร่องเกี๋ยง

4

จอเจริญ

10

7.

ร่องแฮ่

4

จอเจริญ

4 ไร่ 2 งาน

8.

หนองบัวป่าแฝก

4

จอเจริญ

1 ไร่ 3 งาน

9.

หนองต้นมะม่วง

5

ชัยพฤกษ์

4

10.

ลำห้วยแม่ลม

5

ชัยพฤกษ์

6

11.

หนองห้วยม่วง

7

สันม่วงคำ

20

12.

หนองปึ๋งไหว

9

ดอนใต้

79

13.

หนองร่องเกี๋ยงบน

12

จงเจริญ

232

14.

หนองร่องกี๋ยงล่าง

12

จงเจริญ

123

15.

หนองร่องแฮ่

12

จงเจริญ

2 ไร่ 3 งาน

16.

หนองบอน

13

ดอนกลาง

3 ไร่ 3 งาน

17.

หนองจำป่าหวาย

13

ดอนกลาง

19


1.10. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก หมู่ 6, หมู่ 14 เนื้อที่ 2,700 ไร่
อ่างเก็บน้ำจำตอง หมู่ 3 เนื้อที่ 27 ไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยตีนนก
อ่างเก็บน้ำจำปาหวาย
ฝาย จำนวน 21 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 844 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 13 แห่ง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 61345 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft