วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 231 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 6 หน้า

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม
( 19 เมษายน 2019 เวลา 14:48:06)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 หมู่ที่ 3 บ้านช่องลม
( 19 เมษายน 2019 เวลา 14:47:03)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านดอยงาม
( 19 เมษายน 2019 เวลา 14:41:06)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 หมู่ที่6 บ้านดอยงาม
( 19 เมษายน 2019 เวลา 14:36:22)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหนองเต่า หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร
( 19 เมษายน 2019 เวลา 14:13:16)
 
ราคากลาง จ้างก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหนองเต่า หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร
( 19 เมษายน 2019 เวลา 14:11:40)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.62
( 04 เมษายน 2019 เวลา 13:10:25)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค.62
( 01 เมษายน 2019 เวลา 13:49:02)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว มี.ค.62
( 01 เมษายน 2019 เวลา 11:48:13)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู ม.9 บ้านดอนใต
( 01 เมษายน 2019 เวลา 10:41:16)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ ส
( 26 มีนาคม 2019 เวลา 16:44:12)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.9 บ้านดอนใต้
( 18 มีนาคม 2019 เวลา 16:30:28)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.9 ม.1 บ้านสมานมิตร
( 18 มีนาคม 2019 เวลา 16:28:20)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสมานมิตร
( 18 มีนาคม 2019 เวลา 16:21:22)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ม.9 บ้านดอนใต้
( 18 มีนาคม 2019 เวลา 16:00:07)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างถนน คสล.ซ.9 หมู่ที่ 1 บ้านสมานมิตร
( 18 มีนาคม 2019 เวลา 15:56:49)
 
ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.1
( 18 มีนาคม 2019 เวลา 15:51:09)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.62
( 06 มีนาคม 2019 เวลา 10:26:42)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ก.พ.62
( 06 มีนาคม 2019 เวลา 10:25:08)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้้อจัดจ้าง เดือน ก.พ.62
( 06 มีนาคม 2019 เวลา 10:22:13)
 
นโยบายบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
นโยบายบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:44:42)
 
แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 26 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 15:25:43)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือน ตุลาคม -ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2562 ( 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:02:07)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2561 ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:59:36)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:55:52)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2560) ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 21 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:46:15)
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ปร
( 14 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:43:08)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการคัดเลื
( 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:26:31)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2562
( 05 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:36:21)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2562
( 05 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 09:22:11)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ม.ค.2562
( 01 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 13:28:14)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( 28 มกราคม 2019 เวลา 18:14:56)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ปีงบฯ 62
( 08 มกราคม 2019 เวลา 14:35:58)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.61
( 04 มกราคม 2019 เวลา 14:23:56)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ธ.ค.61
( 04 มกราคม 2019 เวลา 14:18:56)
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.61
( 04 มกราคม 2019 เวลา 14:13:45)
 
ประกาศรายงานพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( 13 ธันวาคม 2018 เวลา 15:45:39)
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประม
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 11 ธันวาคม 2018 เวลา 16:27:36)
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลดอนศิลา ( Organizational Government
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลดอนศิลา ( Organizational Government – OG ) ( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:44:52)
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลดอนศิลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ข้อบังคับเทศบาลตำบลดอนศิลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:43:18)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 44409 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft