วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 195 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

ประกาศรายงานพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( 13 ธันวาคม 2018 เวลา 15:45:39)
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประม
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 11 ธันวาคม 2018 เวลา 16:27:36)
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลดอนศิลา ( Organizational Government
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลดอนศิลา ( Organizational Government – OG ) ( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:44:52)
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลดอนศิลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ข้อบังคับเทศบาลตำบลดอนศิลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:43:18)
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:42:25)
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:41:20)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2561
( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 10:48:10)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2561
( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 10:45:41)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว เดือน พ.ย. 61
( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 10:37:24)
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( 03 ธันวาคม 2018 เวลา 15:10:44)
 
ประกาศริบหลักประกันสัญญาการจัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ แบบแทรลเลอร์ลากจูง
( 29 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:36:26)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 27 พฤศจิกายน 2018 เวลา 13:27:17)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ มีจำนวนทั้งหมด 38 โครงการ ( 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:42:17)
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:39:04)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ( 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:14:37)
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ( 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:39:24)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( 12 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:11:58)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( 12 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:03:41)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( 12 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:02:51)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ต.ค.2561
( 08 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:16:52)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2561
( 08 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:09:42)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2561
( 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:54:38)
 
ประกาศริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที
( 25 ตุลาคม 2018 เวลา 11:35:38)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. พ.ศ. 2561
( 09 ตุลาคม 2018 เวลา 09:48:32)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ก.ย.61
( 03 ตุลาคม 2018 เวลา 13:59:44)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.2561
( 03 ตุลาคม 2018 เวลา 13:43:00)
 
แจ้งประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
( 03 ตุลาคม 2018 เวลา 13:34:48)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ส.ค.61
( 05 กันยายน 2018 เวลา 13:25:11)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.2561
( 05 กันยายน 2018 เวลา 13:15:03)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 2561
( 05 กันยายน 2018 เวลา 13:11:01)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลว 4 ก.ย.61
( 04 กันยายน 2018 เวลา 09:57:08)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
( 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:39:51)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ก.ค.61
( 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:38:28)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค 2561
( 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:19:58)
 
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 15:23:07)
 
ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
( 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:08:39)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.8
( 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:06:27)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้วเดือน มิ.ย.61
( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:07:16)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:04:20)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 2561
( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:02:26)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 41609 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft