วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ มี.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2562
ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
 
  แผนการดำเนินงาน
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
คำร้องขออรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 1
คำร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 2
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัย สภ.01
แบบคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย
แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า
หนังสือรับรองนักเรียน
แบบฟอร์มคำร้องทัวไป
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์.อปพร.
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนศิลา
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของทต.ดอนศิลา
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทต.ดอนศิลา
แบบฟอร์มใบสมัคร,ขอมีบัตร,ประวัติ อปพร.
 
  คู่มือประชาชน
การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลดอนศิลา
งานที่ให้บริการ การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย (อัคคีภัย)
การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย (การสนับสนุนน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค)
การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย (วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว)
การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
งานที่ให้บริการ ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
การจดทะเบียนพาณิชย์
การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง (กรณีเกิดไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ตำบลดอนศิลา)
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร/บ้านพักอาศัย
ขออนุญาตใบประกอบกิจการน้้ามั
ขออนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมัน บ้าบัดน้้าเสียในอาคาร
งานที่ให้บริการ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร/บ้านพักอาศัย
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิกา
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร/บ้านพักอาศัย
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 174 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
( 10 ตุลาคม 2019 เวลา 16:24:04)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน ก.ย.62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กันยายน 2562 ( 09 ตุลาคม 2019 เวลา 15:59:46)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 ( 09 ตุลาคม 2019 เวลา 15:53:36)
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.62
รายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ( 09 ตุลาคม 2019 เวลา 15:52:15)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2562) ( 09 ตุลาคม 2019 เวลา 11:06:22)
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
( 24 กันยายน 2019 เวลา 15:14:55)
 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีง
( 09 กันยายน 2019 เวลา 09:34:04)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ( 04 กันยายน 2019 เวลา 09:32:49)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ส.ค.62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ( 04 กันยายน 2019 เวลา 09:31:04)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ( 04 กันยายน 2019 เวลา 09:29:38)
 
ยกเลิกผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำ
( 09 สิงหาคม 2019 เวลา 14:14:06)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว กรกฎาคม 2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ( 05 สิงหาคม 2019 เวลา 09:42:08)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ( 05 สิงหาคม 2019 เวลา 09:39:30)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ( 05 สิงหาคม 2019 เวลา 09:36:20)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) ( 24 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:09:24)
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 07:50:57)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 6 หมู่ 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ศรีวิลัย ( 11 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:28:33)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการคัดเลื
( 11 กรกฏาคม 2019 เวลา 12:15:03)
 
ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ประกาศ การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ( 11 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:56:07)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซ.3 ม.16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 3 หมู่ที่ 16 บ้านดอนเหนือ ( 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:00:37)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล.ภาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านสันเจริญ ( 10 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:57:30)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซ.12 หมู่ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ( 03 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:02:50)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 1/1 หมู่ที่ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง ( 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:08:59)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.ซอย 14 หมู่ที่ 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สันติสุข ( 02 กรกฏาคม 2019 เวลา 16:07:35)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ศรีวิลัย
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ศรีวิลัย ( 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:23:56)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.6 หมู่ 17
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.6 หมู่ 17 บ้านใหม่ศรีวิลัย ( 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:22:27)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย 3 หมู่ 16 บ้านดอนเหนือ
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสิรมเหล็กรูปตัวยู ซอย 3 หมู่ 16 บ้านดอนเหนือ ( 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:44:19)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซ.3 ม.16
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ซอย 3 หมู่ที่ 16 ( 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:40:44)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
ราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านสันเจริญ ( 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:35:16)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 บ้านสันเจริญ ( 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 14:33:33)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว เดือน มิ.ย.2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว เดือน มิถุนายน 2562 ( 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:45:12)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ( 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:43:57)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ( 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:42:12)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( 28 มิถุนายน 2019 เวลา 16:36:12)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/1 หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง ( 21 มิถุนายน 2019 เวลา 13:52:37)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/1 หมู่ที่ 13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง ( 21 มิถุนายน 2019 เวลา 13:50:59)
 
การปรับปรุง/แก้ไขการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
การปรับปรุง/แก้ไขการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 20 มิถุนายน 2019 เวลา 14:53:12)
 
แนวทางดำเนินการควบคุมภายใน (ตามคำสั่ง) ประจำปีงบประมาณ
แนวทางดำเนินการควบคุมภายใน (ตามคำสั่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 20 มิถุนายน 2019 เวลา 14:50:26)
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 20 มิถุนายน 2019 เวลา 14:19:19)
 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 13 มิถุนายน 2019 เวลา 10:29:23)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 48952 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft