วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
- งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA
- การป้องกันการทุจริต
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ มี.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2562
ดูทั้งหมด
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
ดูทั้งหมด
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สรุปสาระสำคัญ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 1
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 2
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 3
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 4
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 5
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 6
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) หมู่ที่ 7
ดูทั้งหมด
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
ดูทั้งหมด
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ส่วนที่1-ส่วนที่2 ปี พ.ศ.2563
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ปี พ.ศ.2563
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี พ.ศ.2563
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปี พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563
ดูทั้งหมด
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดูทั้งหมด
  งานกิจการสภาฯ
ดูทั้งหมด
  แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
คำร้องขออรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 1
คำร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 2
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัย สภ.01
แบบคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย
แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า
หนังสือรับรองนักเรียน
ดูทั้งหมด
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
ดูทั้งหมด
  สวัสดิการพื้นฐาน
ดูทั้งหมด
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์.อปพร.
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนศิลา
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของทต.ดอนศิลา
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทต.ดอนศิลา
แบบฟอร์มใบสมัคร,ขอมีบัตร,ประวัติ อปพร.
ดูทั้งหมด
  คู่มือประชาชน
ขอข้อมูลข่าวสาร
ขอยืมวัสดุ
ขอรับการช่วยเหลือ(น้ำอุปโภคบริโภค)
ขอรับการช่วยเหลือ(วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว)
ขอรับการช่วยเหลือ(อัคคีภัย)
ขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย
ขออนุญาตขุดดินถมดิน
ขออนุญาตฆ่าสัตว์
ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ดูทั้งหมด
  งานตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดูทั้งหมด
  งานควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด
  การประเมินคุณภาพและความโปร่งใส่ ITA
ดูทั้งหมด
  การป้องกันการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)
รับทราบประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดูทั้งหมด
  ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญิต ข้อมูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ดูทั้งหมด
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 198 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 5 หน้า

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ( 02 มีนาคม 2020 เวลา 16:35:37)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 63
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ( 02 มีนาคม 2020 เวลา 16:34:37)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน ก.พ.63
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ( 02 มีนาคม 2020 เวลา 16:33:07)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน ม.2 บ้านหลิ่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร ( 13 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 16:43:16)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค.63
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 ( 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09:19:56)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน ม.ค.63
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน มกราคม 2563 ( 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09:03:07)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ( 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:55:10)
 
กำหนด่ราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ดอนศิลา หมู่ 2
กำหนด่ราคากลาง โครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน ทต.ดอนศิลา คสล.ชั้นเดียว หมู่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร ( 30 มกราคม 2020 เวลา 09:33:26)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนังาน ทต.ดอนศิลา หมู่ที่ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนังาน ทต.ดอนศิลา หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร ( 30 มกราคม 2020 เวลา 09:25:57)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 1 ปีงบประ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562) ปีงบประมาณ 2563 ( 28 มกราคม 2020 เวลา 09:26:26)
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการว่าด้วยการจัด
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ( 10 มกราคม 2020 เวลา 11:10:28)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 ( 03 มกราคม 2020 เวลา 15:59:12)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค.62
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 ( 03 มกราคม 2020 เวลา 15:58:09)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน ธ.ค.62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน ธันวาคม 2562 ( 02 มกราคม 2020 เวลา 14:20:49)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.62
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ( 03 ธันวาคม 2019 เวลา 09:30:39)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน พ.ย.62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน พฤศจิกายน 2562 ( 03 ธันวาคม 2019 เวลา 08:58:29)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2562 ( 02 ธันวาคม 2019 เวลา 16:29:24)
 
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติว่าง
( 26 พฤศจิกายน 2019 เวลา 13:37:50)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ
( 06 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:47:22)
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอ
( 06 พฤศจิกายน 2019 เวลา 16:47:20)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน ต.ค.62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน ตุลาคม 2562 ( 04 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09:23:17)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2562 ( 04 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09:22:00)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.62
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 ( 04 พฤศจิกายน 2019 เวลา 09:20:25)
 
ประกาศรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี พ.ศ. 2562
( 28 ตุลาคม 2019 เวลา 11:07:50)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
( 10 ตุลาคม 2019 เวลา 16:24:04)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว เดือน ก.ย.62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ประจำเดือน กันยายน 2562 ( 09 ตุลาคม 2019 เวลา 15:59:46)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562 ( 09 ตุลาคม 2019 เวลา 15:53:36)
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย.62
รายการผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ( 09 ตุลาคม 2019 เวลา 15:52:15)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส 4
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 (เดือนกรกฏาคม - เดือนกันยายน 2562) ( 09 ตุลาคม 2019 เวลา 11:06:22)
 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
( 24 กันยายน 2019 เวลา 15:14:55)
 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีง
( 09 กันยายน 2019 เวลา 09:34:04)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ( 04 กันยายน 2019 เวลา 09:32:49)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ส.ค.62
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 ( 04 กันยายน 2019 เวลา 09:31:04)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ( 04 กันยายน 2019 เวลา 09:29:38)
 
ยกเลิกผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำ
( 09 สิงหาคม 2019 เวลา 14:14:06)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว กรกฎาคม 2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ( 05 สิงหาคม 2019 เวลา 09:42:08)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ( 05 สิงหาคม 2019 เวลา 09:39:30)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ( 05 สิงหาคม 2019 เวลา 09:36:20)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562) ( 24 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:09:24)
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ปร
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 07:50:57)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 52474 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft