วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ข้อมูลข่าวสารราชการ
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ มี.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2562
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
 
  แผนการดำเนินงาน
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
คำร้องขออรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 1
คำร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 2
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัย สภ.01
แบบคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย
แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า
หนังสือรับรองนักเรียน
แบบฟอร์มคำร้องทัวไป
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์.อปพร.
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนศิลา
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของทต.ดอนศิลา
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทต.ดอนศิลา
แบบฟอร์มใบสมัคร,ขอมีบัตร,ประวัติ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 136 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 4 หน้า

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 13 มิถุนายน 2019 เวลา 10:29:23)
 
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ( 13 มิถุนายน 2019 เวลา 08:55:22)
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
แผนพัฒนาบุคลากร (พนักงานเทศบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ( 12 มิถุนายน 2019 เวลา 12:42:19)
 
การพัฒนาบุคลากร (ตามโครงการฝึกอบรมฯต่างๆ) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การพัฒนาบุคลากร (ตามโครงการฝึกอบรมฯต่างๆ) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 12 มิถุนายน 2019 เวลา 12:28:54)
 
รายงานสรุปผลการส่งเสริมเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานสรุปผลการส่งเสริมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลา เข้ารับการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 12 มิถุนายน 2019 เวลา 12:25:41)
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 ( 12 มิถุนายน 2019 เวลา 10:38:03)
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ( 12 มิถุนายน 2019 เวลา 10:35:57)
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ( 12 มิถุนายน 2019 เวลา 10:34:03)
 
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ( 12 มิถุนายน 2019 เวลา 10:17:39)
 
รายงานผลคะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการ
รายงานผลคะแนนความพึงพอใจด้านการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 11 มิถุนายน 2019 เวลา 15:17:55)
 
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 11 มิถุนายน 2019 เวลา 15:14:58)
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 10 มิถุนายน 2019 เวลา 14:04:19)
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 10 มิถุนายน 2019 เวลา 14:02:52)
 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน/การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 10 มิถุนายน 2019 เวลา 13:46:29)
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบปะมาณ พ.ศ. 2562 ( 10 มิถุนายน 2019 เวลา 13:44:35)
 
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนศิลาว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจโดยมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 10 มิถุนายน 2019 เวลา 13:38:22)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว เดือน พ.ค.2562
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว เดือน พ.ค.2562 ( 07 มิถุนายน 2019 เวลา 14:59:29)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ( 07 มิถุนายน 2019 เวลา 14:47:31)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ( 07 มิถุนายน 2019 เวลา 14:35:16)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 10-หมู่ที่ 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งโค้ง-หมู่ที่ 13 บ้านดอนกลาง ( 07 มิถุนายน 2019 เวลา 14:33:14)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 07 มิถุนายน 2019 เวลา 12:11:00)
 
สรุปยอดการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สรุปยอดการให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ( 07 มิถุนายน 2019 เวลา 10:53:43)
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนศิลา
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ( 07 มิถุนายน 2019 เวลา 10:46:52)
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ( 07 มิถุนายน 2019 เวลา 10:45:05)
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ( 07 มิถุนายน 2019 เวลา 10:41:12)
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ( 07 มิถุนายน 2019 เวลา 10:32:33)
 
แบบวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การควบคุมภายใน เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการความเสี่ยง ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์และประเมินในทุกกิจกรรม/งาน/โครงการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 06 มิถุนายน 2019 เวลา 14:49:22)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 7 หมู่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่มงคล ( 06 มิถุนายน 2019 เวลา 11:25:06)
 
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการทั้งหมด 38 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบ 6 เดือน จำนวน 11 โครงการ ( 06 มิถุนายน 2019 เวลา 10:37:13)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 1/1 หมู่ 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1/1 หมู่ที่ 11 บ้านใหม่มงคล ( 04 มิถุนายน 2019 เวลา 16:41:06)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซ.4 ม.7 บ้านสันม่วงคำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านสันม่วงคำ ( 31 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:42:27)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.11 ม.12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 12 ( 30 พฤษภาคม 2019 เวลา 15:19:16)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 บ้านทุ่งโค้ง-หมู่ 13 บ้านดอนกลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านทุ่งโค้ง - หมู่ 13 บ้านดอนกลาง ( 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:56:21)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 10 บ้านทุ่งโค้ง - หมู่ 13 บ้านดอนกลาง
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ 10 บ้านทุ่งโค้ง - หมู่ 13 บ้านดอนกลาง ( 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:54:53)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซ.10 หมู่ 12
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ 12 บ้านจงเจริญ ( 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:52:59)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซ.10 หมู่ 12
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ที่ 12 บ้านจงเจริญ ( 23 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:51:30)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 หมู่ 11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ 11 บ้านใหม่มงคล ( 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:09:05)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 หมู่ 11
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 7 หมู่ 11 บ้านใหม่มงคล ( 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:07:37)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ซ. 6 หมู่ 8
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านดอน ( 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:06:01)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 หมู่ 8
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 8 บ้านดอน ( 22 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:04:23)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ [1] 2 3 4 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 45623 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft