วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 128 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 1 จากทั้งหมด 3 หน้า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านสมานม
( ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2019 เวลา 10:03:12)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างถนน คสล.ซ.9 หมู่ที่ 1 บ้านสมานมิตร
( ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2019 เวลา 09:53:10)
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:39:32)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก สวนพระราชเสาวนีย์ผาช้า
( ประกาศเมื่อ 06 กันยายน 2018 เวลา 14:34:24)
 
ราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 16 บ้านดอนเหนือ
( ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2018 เวลา 16:23:02)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์
( ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2018 เวลา 10:42:44)
 
รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์การศึกษา
( ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 14:24:32)
 
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก 4 ศูนย์
( ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 14:18:03)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซ.1เชื่อม
( ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:31:58)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซ.1หมู่ 1
( ประกาศเมื่อ 05 กรกฏาคม 2018 เวลา 11:29:24)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2018 เวลา 13:34:43)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู สายถนนบ้านดอน-ทุ่งโค้ง ม.8
( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2018 เวลา 13:32:01)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย 1 หมูที่ 1
( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 10:51:31)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอย 1 หมู่ที่ 1
( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 10:47:54)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซ.1เชื่อม ซ.8 หมู่ที่ื 12
( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 10:41:41)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบาย คสล.รูปตัวยู ซอย 1 เชื่อมซอย 8 หมู่ที่ 12
( ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2018 เวลา 10:39:27)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านดอยงาม
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 15:26:25)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 16 บ้านดอนเหนือ
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 15:23:07)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งโค้ง
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 15:21:05)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 5 หมู่ที่ 2
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 09:56:42)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 14
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 09:54:40)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 2/1 หมู่ที่ 11
( ประกาศเมื่อ 14 มิถุนายน 2018 เวลา 09:52:50)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 10 หมู่ที่ 3
( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 16:29:41)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 10 หมู่ที่ 5
( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 16:27:14)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย 1/2 หมู่ที่ 4
( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 16:00:54)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดสองช่องห
( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 15:52:26)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สคล.ม.6 บ้านดอยงาม
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2018 เวลา 12:08:22)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.16
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2018 เวลา 12:07:26)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.10 บ้านทุ่งโค้ง
( ประกาศเมื่อ 05 มิถุนายน 2018 เวลา 12:06:42)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 ม.2
( ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2018 เวลา 09:52:05)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 ม.14
( ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2018 เวลา 09:50:40)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2/1 ม.11
( ประกาศเมื่อ 04 มิถุนายน 2018 เวลา 09:49:28)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดสองช่องห้วยก้างปลา ม.15
( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 11:29:22)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/2 ม.4
( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 11:27:59)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 ม.3
( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 11:27:05)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 ม.5
( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 11:25:42)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ม.9
( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2018 เวลา 16:48:56)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ม.
( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2018 เวลา 16:47:29)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 6เชื่อมซอย 1 ม.7
( ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2018 เวลา 16:45:11)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย 5 ม.17
( ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2018 เวลา 17:01:47)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนน คสล. ม.15
( ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2018 เวลา 16:58:17)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 14
( ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2018 เวลา 16:54:42)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 หมู่
( ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2018 เวลา 14:52:38)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ม.11
( ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2018 เวลา 14:51:02)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 หมู่ 6
( ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2018 เวลา 14:47:43)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 13 หมู่ 5
( ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2018 เวลา 13:47:28)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 10 หมู่ 3
( ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2018 เวลา 13:46:18)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 หมู่ 2
( ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2018 เวลา 13:44:31)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/
( ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2018 เวลา 16:36:36)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11
( ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2018 เวลา 16:35:09)
 

[1] 2 3 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 44368 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft