วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
   หน้าแรกเว็บไซต์
   ข้อมูลทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
   บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนผังองค์กร
โครงสร้างฝ่ายการเมือง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัมฒนาทรัพยาการบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
   กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบสภาฯ
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
 
 
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
 
 
   งานควบคุมภายใน
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
 
 
   งานตรวจสอบภายใน
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
ปี พ.ศ. 2567
 
 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
 
 
   การป้องกันการทุจริต
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2567
 
 
  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลาเป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
หนังสือ เรื่อง ขออนุมัติใช้ดวงตราประจำเทศาบาลและตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องถิ่น
หนังสือ เรื่อง ตราประจำเทศาบาลและตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องถิ่น
ประกาศกระทรวงทหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
แผนที่แนวเขตและคำบรรยายแนวเขต แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชีย จังหวัดเชียงรายเป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
ดูทั้งหมด
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ มี.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2562
ดูทั้งหมด
  งานจัดเก็บรายได้
จดหมายข่าว 1/66
จดหมายข่าว 2/66
จดหมายข่าว 3/66
ประชาสัมพันธ์ 1/66
ประชาสัมพันธ์ 2/66
ประชาสัมพันธ์ 3/66
แผนออก ภดส.3
แจ้งประชาสัมพันธ์ การกำหนดการประเมินราคาที่ดินเพิ่มเติม กรณีแปลงที่ดินเกิดขึ้นใหม่และยังมิได้มีการกำหนดราคาที่ดินในภูมิภาค จังหวัดเชียงรา ระหว่างวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 30 เดือน กันยา
ประชาสัมพันธ์โครงการ การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ดูทั้งหมด
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรือง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
ดูทั้งหมด
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
ดูทั้งหมด
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ส่วนที่1-ส่วนที่2 ปี พ.ศ.2563
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ปี พ.ศ.2563
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี พ.ศ.2563
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปี พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2566
ดูทั้งหมด
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 2562- มี.ค. 2563)
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน เม.ย.- ก.ย. 2563)
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 2563- มี.ค. 2564)
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน เม.ย. 2564- ก.ย. 2564)
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 2564- มี.ค. 2565)
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน เม.ย. - ก.ย.65)
ดูทั้งหมด
  งานกิจการสภาฯ <แบบเก่า>
ดูทั้งหมด
  แผนการดำเนินงาน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดูทั้งหมด
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
คำร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 2
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัย สภ.01
แบบคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย
แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า
หนังสือรับรองนักเรียน
ดูทั้งหมด
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
ดูทั้งหมด
  สวัสดิการพื้นฐาน
ดูทั้งหมด
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบฟอร์มใบสมัคร อปพร.
บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
ทำเนียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ดูทั้งหมด
  คู่มือประชาชน
ขอยืมวัสดุ
ขอรับการช่วยเหลือ(น้ำอุปโภคบริโภค)
ขอรับการช่วยเหลือ(วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว)
ขอรับการช่วยเหลือ(อัคคีภัย)
ขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย
ขออนุญาตขุดดินถมดิน
ขออนุญาตฆ่าสัตว์
ขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ดูทั้งหมด
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
หนังสือร้องเรียน
แบบหนังสืออุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลาเป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
ดูทั้งหมด
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ดูทั้งหมด
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
ดูทั้งหมด
  ประชาคมตำบลเพื่อวางแผนดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกเทศบัญญัติ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563
ดูทั้งหมด
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2563
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท.ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ พ.ศ. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท.ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ดูทั้งหมด
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา
การควบคุมกิจการ การล้าง อบ รม สะสมหรือการขนส่งยางดิบ พ.ศ.2563
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.2560
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560
ตลาดเอกชน พ.ศ.2560
สถานที่จำหน่ายอาหรและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563
ดูทั้งหมด
  งานพัฒนาชุมชน
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
หนังสือมอบอำนำจ
แบบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.01
แบบรับรองสถานะของครัวเรือนเด็กแรกเกิด ดร.02
แบบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ.๒๕๖๔
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์
จำนวนผู้สูงอายุและคนพิการ
ข้อมูลจำนวนผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ดูทั้งหมด
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
สินค้า OTOP “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
ผลิตภัณฑ์ ทำมือจากต้นกก บ้านมานมิตร หมู่ที่ ๑
ข้าวสามกษัตริย์ บ้านสมานมิตร หมู่ที่ ๑
งานปั้นบัวสำเร็จ บ้านหลิ่งกุญชร หมู่ที่ ๒
ผลิตภัณฑ์วัตถุมงคล บ้านจอเจริญ หมู่ที่ ๔
ผลิตภัณฑ์ทำมือจากฝ้ายและไหมพรม บ้านชัยพฤกษ์ หมู๋ที่ ๕
สมุนไพรวัดดอยงาม บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๖
สมุนไพรหอม ตราดอยต้นน้ำ บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๖
ผลอิตภัณฑ์ทำมือจักสานจากเชือกกล้วย บ้านสันม่วงคำ หมู่ที่ ๗
ดูทั้งหมด
  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนศิลา
ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565
ดูทั้งหมด
  การจัดการความรู้ (KM-Knowledge Manegment)
เรื่อง เทคนิคการประชุมสภาอย่างมืออาชีพ
เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ และการจดรายงานการประชุม
คำสั่งที่ 795/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดความรู้ (MK Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Manegment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดูทั้งหมด
  บริหารจัดการความเสียง (Risk Management)
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนศิลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดูทั้งหมด
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดูทั้งหมด
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (แบบเก่า)
ดูทั้งหมด
  ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา พ.ศ.2566
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูทั้งหมด
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - มีนาคม พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
ดูทั้งหมด
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
ดูทั้งหมด
  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ดูทั้งหมด
   ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
   ภาพกิจกรรม / ผลงาน
   แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
   ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ภาพกิจกรรม / ผลงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ดำเนินการทดสอบเรือท้องแบน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงขั้นต้น
วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันแห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ครบ 7 ปี หรือเรียกว่า สัตตวรรษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่
โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่า หริอกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2566
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันพุทธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ พร้อมด้วย รพ.สต.ดอนศิลา ผู้นำชุมชน และ อสม.บ้านดอน หมู่ 8 ได้ลงพื้นที่ควบคุมไข้เลือดออก
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่23 สิงหาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลามอบหมายให้นายเขื่อนเพชโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอนศิลาได้จัดโครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน โดยมีนายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีเป็นประธาน
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566
- วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ พร้อมด้วย รพ.สต.ดอนศิลา ผู้นำชุมชน และ
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ พร้อมด้วย รพ.สต.ดอนศิลา ผู้นำชุมชน และ อสม.บ้านดอน หมู่ 8 ได้ลงพื้นที่ควบคุมไข้เลือดออก
โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครู ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลดอนศิลา
การตรวจหาและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปี 2565
ร่วมพิธีโครงการสืบชะตาดอยผาช้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 และกิจกรรมปลูกสมุนไพรตามโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2566
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2566 เวลา 23.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอนศิลา
เมื่อวันที่ 03 มิถุนายน 2566 เวลา 15.40 น. - 17.30 น. ได้เกิดวาตภัยและลมกรรโชกแรงขึ้นในพื้นที่ตำบลดอนศิลา
มอบรถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบลากจูงให้กับกลุ่มเกษตรกรตำบลดอนศิลา
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลดอนศิลาได้จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอพยพ ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลดอนศิลา ร่วมกับ รพ.สต.ดอนศิลา และ อสม.บ้านดอนกลาง
นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอนศิลา
รับมอบเวชภัณฑ์ยา จากบริษัท มิลลิเมด บีเอฟเอสจำกัด
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 20.00 น. – 22.30 น. ได้เกิดวาตภัยและลมกรรโชกแรงขึ้นในพื้นที่ตำบลดอนศิลาเป็นเหตุให้ที่อยู่อาศัยประจำของประชาชน
เปิดป้ายพ่อหลวงใหม่ หมู่ 3
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. – 21.00 น.ได้เกิดวาตภัยและลมกรรโชกแรงขึ้นในพื้นที่ตำบลดอนศิลา
โครงการวันเทศบาล ประจำปี 2566
รับรางวัลองค์กรคุณธรรม จากชมรมคนดีศรีเชียงราย
นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและ สสส.
มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2566
เข้าร่วมกิจกรรม สถานีแก้จน เพื่อคนดอนศิลา
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชมรมคนดีศรีเชียงราย เข้าเยี่ยมประเมินผลงานองค์กรคุณธรรม ทต.ดอนศิลา
ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายสมเกียรติ พรมชัย ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประชุมเตรียมการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัฒนธรรมล้านนา
กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร บ้านพอเพียง ประจำปี 2566
ร่วมถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายสมเกียรติ พรมชัย ผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลดอนศิลา
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างบ่อเก็บน้ำ ประปาภูเขา หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10
ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งทางโทรศัพท์
ธ.ก.ส. ขอใช้สถานที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการ
นมัสการสรงน้ำพระธาตุดอยตุง
วันอาทิตย์ ที่ 12 มีนาคม 2566 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลดอนศิลา
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา มอบหมายให้
เทศบาลตำบลดอนศิลา นำโดยนายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา ร่วมกับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 17 หมู่บ้าน
เทศบาลตำบลดอนศิลา โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
ประชาสัมพันธ์ งานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ประชาสัมพันธ์
วัน พุธ ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2566 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วยทีมบริหาร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชร ม.2
ประชาสัมพันธ์
ศูนย์บริการประชาชน ในช่วง 7 วันอันตราย
ตามประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดเชียงราย
นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลาได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตั้งป้ายเตือน
จัดกิจกรรมจิตอาสา
วันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของป
วันพฤหัสบดี ที่ 01 ธันวาคม 2565 ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา ให้สนันสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมข
วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมข
วันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ
วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของป
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมข
วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา ได้ดำเนินการจัดประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านสาธารณภัยของตำบลดอนศิลา
วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมข
วันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่ว
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่ว
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของป
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมข
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมข
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้เข้าตรวจเยี่ยมครัวเรือนการบริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านชัยพฤก
วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขอ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้เข้าตรวจเยี่ยมครัวเรือนการบริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อน บ้านจอเ
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่ว
วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาได้เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของปร
วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร นายดำรงค์ อินคำปา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศ
วันจันทร์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมคณะผู้บริหาร นายสังวร บัวคำโครต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านสมานมิตร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ออกสำรวจ ตรวจตรา
วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา ได้มอบหมายให้
วัน อังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 กิจกรรมจิตอาสา Kick off โครงการ รวมศูนย์เด็กเล็กและศูนย์รวมกิจกรรมตำบล ณ โรงเรียนบ้านหลิ่งกุญชร หมู่ 2
วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2565 เข้าร่วมพิธีส่ง - มอบหน้าที่คณะกรรมการประสานงานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลดอนศิลา
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลดนศิลา ศึกษาดูงานการจัดการและบริหารระบบประปาหมู่บ้าน ณ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
วัน พุธ ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 กิจกรรมอาสาพัฒนาบำรุงรักษาสถานที่ราชการและสาธารณสถาน
วัน อังคาร ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2565 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการแปรรูปน้ำผึ้งและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
วัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปน้ำผึ้งและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
วัน ศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพตามความถนัดและความสนใจ (การทำลูกประคบสมุนไพร) ประจำปีงบประมาณ 2565
วัน ศุกร์ ที่ 2 กันยายน 2565 โครงการเสริมสร้างทักษะและมาตรการความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุพระราชเสาวณีย์ผาช้าง
วัน เสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2565 โครงการผู้สูงอายุจิตแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุสวนพระราชเสาวณีย์ผาช้าง
วัน จันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปี 2565
วัน พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมติดตั้งป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ วัดดอนงาม หมู่6 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
วัน จันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
วัน พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ..ศ.2565
วัน พุธ ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนพระราชเสาวณีย์ผาช้าง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
วัน พุธ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2565 สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กปท.) และกองทุนค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง
วัน อังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคีพื้นที่ครัวเรือน "โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง"
วัน จันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ.2565 โครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาวันในเขตเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วัน พุธ ที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2565 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำรุงรักษาสถานที่ราชการและสาธารณสถาน ณ เทศบาลตำบลดอนศิลา
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ดำเนินโครงการคนยุคใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
วันที่ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2565 ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กิจกรรมจัดนิทรรศการสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 20 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วัน อาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย นายปุ๊ค ปวงคำ หมู่ที่ 16 ตำบลดอนศิลา
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดสำนักงาน (Big Cleaning Day)
วัน ศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตฺ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วัน อังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 ลงพื้นที่สำรวจถนนการเกษตร บ้านดอนใต้ ม.9 ทรุดโทรมเสียหาย
วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เทศบาลได้จัดกิจกรรมสำรวจพื้นที่บริเวณน้ำตกดอนศิลาผางาม ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2565
วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลดอนศิลาได้จัดกิจกรรม โครงการสืบชะตาผาช้างและฟังธรรมปลาช่อน ประจำปี 2565
วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) รองนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางตรวจราชการในพื้นที่ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบ ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และด้านการช่วยเหลือกิจการสาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ
วัน อาทิตย์ ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ทุกท่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วันเทศบาล ป
วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ในการนี้ได้ส่งมอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 รวมระย
วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลดอนศิลา เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 และปล่อยแถวระดมพลป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือการกรีดยางพาราและการเพิ่มมูลค่ายางพารา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 1-2 เมษายน พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565 กิจกรรมวันรับบัณฑิตน้อย ประจำปี พ.ศ.2565 ณ เทศบาลตำบลดอนศิลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแกนนำ STRONG - จิดพอเพียงต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วัน ศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา ร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวผลิตและเพาะปลูกผัก
วัน อังคาร ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2565 อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลดอนศิลา ร่วมกิจกรรมพิธีสวนสนาม "วันอปพร. ประจำปี พ.ศ.2565"
วัน พฤหัสบดี ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วยรองประธานสภาเทศบาล,ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 และทีมงานป้องกันฯ ร่วมกิจกรรมการจัดทำแนวป้องกันไฟป่า ชุมชนบ้านทุ่งโค้ง
วัน อังคาร ที่ 15 มี.ค. พ.ศ.2565 ทีมงานป้องกันฯได้ดำเนินการดับไฟ เหตุไฟไหม้บ้านในเขตพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วัน พุธ ที่ 2 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันฯและงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนศิลาได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วัน พฤหัสบดี ที่3 มีนาคม 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจกับผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวในพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วัน จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนิติกรลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุร้องเรียนทิ้งขยะเน่าเหม็นในพื้นที่สาธารณในพื้นที่ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
วัน จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมงานป้องกันฯได้ดำเนินการดับไฟ เหตุไฟไหม้ศาลาการเปรียญวัดบ้านจอเจริญสุขุมวาท หมู่4 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจกับผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวในพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วัน พฤหัสบดี ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันฯและงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนศิลาได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วัน พุธ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันฯและงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลดอนศิลาได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในเขตพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลาลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจกับผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวในพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลา ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจกับผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวในพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลา ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจกับผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวในพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอนศิลา ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ และให้กำลังใจกับผู้ที่อยู่ในระหว่างการกักตัวในพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ,ผอ.กองคลัง,ผอ.กอง
วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงามเทศบาลตำบลห้วยสัก
วันจันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ 8,9,13และ16 จำนวน 12 ราย 8 ครัวเรือน
วันที่ 18 มกราคม 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา เป็นประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลดอนศิลา ครั้งที
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลดอนศิลา ดำเนินการจัดประชุมบูรณาการร่วมการแก้ไขป้องกันไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันเสาร์ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2565นายเขื่อนเพชร วงค์เป็ง รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา นายจรูญ อนาวัน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา ร่วมกับ งานสาธารณสุข , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ด
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผอ.กองการศึกษาและ ทีมงานป้องกันเทศบาลตำบลดอนศิลา ร่วมเปิดพิธีโครงการเชียงรายเมืองมั
วันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผอ.กองการศึกษาและ ทีมงานเทศบาลตำบลดอนศิ
วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล,ปลัดเทศบาลตำบลดอนศิลา, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผอ.กองการศึกษาและ ทีมงานเทศบาลตำบลดอนศ
วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล,หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ,ผอ.กองคลัง,ผอ
วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าฝ่ายอำนวย,เจ้าพนักงานป้องกันฯและ ทีมงานเทศบาลตำบลดอนศิลา มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ 11
วันอังคาร ที่ 11 ม.ค. พ.ศ.2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลาได้รับการสนับสนุน ผ้าห่มกันหนาว จำนวน 350 ผืน จาก บริษัท มิลลิเมด จํากัด เชียงราย
วันพุธ ที่ 12 ม.ค. พ.ศ.2565นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา คณะผู้บริหารพร้อมด้วยทีมงานป้องกันและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัว หมู่ 3 ช่องลม จำนวน 2 ครัวเรือน
วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลาและทีมงานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่บ้านช่องลม
วันอังคาร ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2565นายสมเกียรติ พรมชัย นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลาพร้อมด้วยทีมงาน เยี่ยมจุดฉีดวัคซีน หอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านจอเจริญ หมู่ที่ 4 และวัดบ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 5
วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2565ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เชียงราย (กอ.รมน.ชร.) เข้าพื้นที่สอบถามข้อมูลด้านความมั่นคง ในพื้นที่ตำบลดอนศิลา
วันพฤหัสบดี ที่ 6 ม.ค. พ.ศ.2565 ทางมูลนิธิแสงธรรมสาธารณกุศลเชียงรายพร้อมคณะ มอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์
วันที่10 ม.ค.2565 นายกเทศมนตรีและทีมงานผู้บริหาร เข้าเยี่ยมจุดฉีดวัคซีน วัดบ้านดอน หมู่ที่ 8 และ วัดบ้านช่องลม หมู่ที่3
มอบถุงยังชีพให้กับผู้กักตัวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอนศิลา วันที่ 10 ม.ค.2565
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 8 ม.ค.2565
ประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลดอนศิลา
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนบนโต๊ะเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564
กิจกรรมทำบุญอาคารสำนักงานและโครงการบ้านพอเพียง
วารสารประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564
กิจกรรมการคัดแยกขยะในสำนักงานเทศบาลเชียงราย พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกไม้ดอกประดับ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการการจัดเวทีประชาคม สร้างความรับรู้ รับฟังความคิดเห็น แนวทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ประจำปี พ.ศ.2564
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมทำแนวกันไฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมการลาดตระเวนป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วารสารประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2564
พิธีมอบรางวัลโครงการไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2564
การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ในวันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี 2564 ในวันที่ 13 เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
คณะผู้บริหารร่วมมอบเกียรติบัตร โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สวนเสาวนีย์ผาช้าง
เทศบาลตำบลดอนศิลาได้ดำเนินการจัดนิทรรศการสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 และการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา ในวันพุธที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
การประชุมชี้แจงการรับจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปี พ.ศ.2564 บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 5
การประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่นครั้งแรก วันอังคาร ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสันเจริญ หมู่ที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ของ คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านดอนใต้ หมู่ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคปากและฟันผู้สูงอายุ ของ อสม.บ้านดอนใต้ หมู่ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลดอนศิลา ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการนต์ พ.ศ. 2564
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2564
การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564
งานกิจกรรม วัน อปพร. ประจำปี 2564
ลาดตระเวนร่วมป้องกันไฟป่า ม.5 และ ม.14 วันที่ 11 มี.ค. 2564
การซ้อมแผนอัคคีภัยและแผนอพยพหนีไฟ
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสในสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
เทศบาลตำบลดอนศิลาช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ศรีวิลัย
กิจกรรมงดเผาและทำแนวกันไฟเทศบาลตำบลดอนศิลา ปี 2564
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563
กิจกรรมบริหารจัดการขยะในองค์กร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “คุณธรรมนำสู่ความโปร่งใส เพื่อต่อต้านทุจริตคอรัปชัน”
การฝึกปฏิบัติการดับเพลิงประจำเดือนเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญและการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2563
โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค ของ กลุ่มพัมนาสตรีบ้านดอนเหนือ หมู่ที่ 16 ประจำปี 2563
โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค ของ กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านชัยพฤกษ์ หมู่ที่ 5 ประจำปี 2563
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูง ของ อสม.บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 13 ประจำปี 2563
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยง ลดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยง ของ กลุ่ม อสม.บ้านใหม่ศรีวิลัย หมู่ที่ 17 ประจำปี 2563
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลต้นแบบ ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้านความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือกิจการสาธารณะ และด้านการดำรงตนตามหล
โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค ของ กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 14 ประจำปี 2563
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูงใน ของกลุ่ม อสม.บ้านดอนใต้ หมู่ที่ 9 ประจำปี 2563
โครงการบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค ของ กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านดอนกลาง หมู่ที่ 13 ประจำปี 2563
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง ของ กลุ่ม อสม.บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 14 ประจำปี 2563
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 14 สิงหาคม 2563
โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยใช้จ่ายจากเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง ปีงบประมาณ 2563
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่เด็กและเยาวชนตำบลดอนศิลา ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2562
โครงการ "จักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อน"
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจอเจริญ
โครงการวันแม่แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562
โครงการสุขภาพดี วิถีคนดอนศิลา กิจกรรมลดเหล้าในงานศพ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนศิลา
กิจกรรมวันสงกรานต์ รดน้ำ ดำหัวผู้ใหญ่
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการ จิตใจสดใส ร่างกายแข็งแรง ของกลุ่มผู้พิการ ตำบลดอนศิลา
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ \"ขยับกายสบายชีวี\" ของกลุ่มพัฒนาสตรี ในตำบลดอนศิลา
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการซ่อมบ้านผู้ายากไร้ของธอส.ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการเทศบาลพออยู่ พอกิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการพัฒนายกระดับอาชีพประชาชนตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ป่าต้นน้ำบ้านชัยพฤกษ์ หมู่ 5
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอเรีย เพื่อควบคุมโรคศัตรูพืชและแมลงเชิงบูรณาการ
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20 กรกฏาคม 2563
โครงการ 5 ส. และกิจกรรมทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
ทต.ดอนศิลา ตัวแทนจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมประชาคมโครงการพัฒนาหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นวัตกรรม\"ฉี่ไส้เดือน\" ตามโครงการเทศบาลพออยู่พอกิน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเวียงชัย ประจำเดือน เมษายน ในวันที่ 1 เมษายน 2563
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 2
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ศึกษาดูงานการบริหารจัดการที่ดี ด้านนวัตกรรมโครงการท้องถิ่น ณ เทศบาลตำบลงิ้ว และเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย ในวันที่ 17 มกราคม 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จาก อบต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่า
โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยในสำนักงาน
กิจกรรม Kick Off ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
โครงการบริหารจัดการขยะในสำนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 2
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 10
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 15
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 7
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 16
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 8
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พ.ศ.2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 13
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 9
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 5
กิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันอุทกภัยและดินถล่ม พ.ศ. 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 14
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 17
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 6
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 12
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง หมู่ที่ 4
สนับสนุนวิทยากรโครงการค่ายยุวชนทหาร รร.วัดจอเจริญสุขุมวาท 1-5 ก.ค. 62
โครงการประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
โครงการสร้างค่านิยมและปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
กิจกรรมเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านต่างๆ
ประมวลภาพการป้องกันและดับไฟป่า พ.ศ.2562
กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ"บุคคลต้นแบบ"ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตในองค์กร และด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการสะอาด สว่าง สงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2561
พิธีเบิกเนตรพระพุทธมหาศิลาสี่ทิศ
โครงการพัฒนายกระดับอาชีพประชาชนตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและรณรงค์ห้ามทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่ ประจำปี 2561
โครงการฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พิธีมอบวุฒิบัตริบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนศิลา
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2561
โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข่วงวัฒนธรรมล้านน
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
เทศบาลตำบลดอนศิลาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)
พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต
โครงการปู่สอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ 2561
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านสันม่วงคำ หมู่ 7
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านหลิ่งกุญชร หมู่ 2
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านสันเจริญ หมู่ 15
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ 10
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอนกลาง หมู่ 13
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอนใต้ หมู่ 9
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอน หมู่ 8
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอนเหนือ หมู่ 16
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านใหม่ศรีวิลัย หมู่ 17
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอยงาม หมู่ 6
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านใหม่สันติสุข หมู่ 14
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ 5
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านจงเจริญ หมู่ 12
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านจอเจริญ หมู่ 4
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านใหม่มงคล หมู่ 11
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านช่องลม หมู่ 3
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านสมานมิตร หมู่1
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 388588 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น