วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ภาพกิจกรรม / ผลงาน เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
กิจกรรม "สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ"บุคคลต้นแบบ"ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตในองค์กร และด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง (ด้านคุณธรรม จริยธรรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อ Facebook เทศบาลตำบลดอนศิลา
โครงการสะอาด สว่าง สงบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการป้องกันโรคความดันโลหิตและโรคเบาหวาน
โครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561
วันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2561
พิธีเบิกเนตรพระพุทธมหาศิลาสี่ทิศ
โครงการพัฒนายกระดับอาชีพประชาชนตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและรณรงค์ห้ามทำการประมงในช่วงฤดูปลาวางไข่ ประจำปี 2561
โครงการฝายชะลอน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
พิธีมอบวุฒิบัตริบัณฑิตน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนศิลา
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2561
โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
สืบสานประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข่วงวัฒนธรรมล้านน
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน
เทศบาลตำบลดอนศิลาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)
พิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต
โครงการปู่สอนหลาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการฝึกอบรมและรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี พ.ศ 2561
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านสันม่วงคำ หมู่ 7
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านหลิ่งกุญชร หมู่ 2
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านสันเจริญ หมู่ 15
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านทุ่งโค้ง หมู่ 10
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอนกลาง หมู่ 13
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอนใต้ หมู่ 9
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอน หมู่ 8
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอนเหนือ หมู่ 16
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านใหม่ศรีวิลัย หมู่ 17
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านดอยงาม หมู่ 6
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านใหม่สันติสุข หมู่ 14
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านชัยพฤกษ์ หมู่ 5
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านจงเจริญ หมู่ 12
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านจอเจริญ หมู่ 4
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านใหม่มงคล หมู่ 11
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านช่องลม หมู่ 3
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกให้บริการเก็บภาษีนอกสถานที่ บ้านสมานมิตร หมู่1
พิธีเปิดป้ายที่ทำการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลดอนศิลา
พิธีหล่อพระเจ้าทันใจ ทำบุญอาคารผาช้าง วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 2561
กิจกรรมจิตอาสาตำบลดอนศิลา ร่วมใจให้คลองสวยน้ำใส ด้วยการกำจัดผักตบชวา ร่วมกันปลูกป่าพัฒนาดอยผาช้าง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
เรียนเชิญ.ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคขยะเพื่อสมทบกองทุนกิจการ อปพร.
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ครั้งที่ 1/2560
เทศบาลตำบลดอนศิลาร่วมกับโครงการ "ก้าวคนละก้าว อำเภอเวียงชัย"
กิจกรรมการอัดฟางเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ในการส่งอาชีพของกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และลดปริมาณการเผาตอชังข้าว
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านดอนใต้ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านใหม่มงคล ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ระชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านช่องลม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่5 บ้านชัยพฤพฤกษ์ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่7 บ้านสันม่วงคำ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่13 บ้านดอนกลาง ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่15 บ้านสันเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่10 บ้านทุ่งโค้ง ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่14 บ้านใหม่สันติสุข ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่8 บ้านดอน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ศรีวิลัย ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านดอยงาม ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านจงเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่16 บ้านดอนเหนือ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที4 บ้านจอเจริญ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ สุ่มตรวจโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามแผนพัฒนา สามปี 2560 - 2562
นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่๑๔
คณะผู้บริหารร่วมงานฌาปนกิจนายคมสัน นิลสวิท กับนางจันทร์สม ทิพย์ทอง บ้านจอเจริญ หมู่ 4 ต.ดอนศิลา
เทศบาลตำบลดอนศิลาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอเวียงชัย ประจำปี 2560 ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ที่13 ตำบลดอนศิลา
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงกระบือ
โครงการปฏิบัติงานพระธรรมทูต ประจำปี 2560
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลดอนศิลา ส่งมอบพันธ์ุปลาให้แก่ บ้านใหม่มงคล หมู่ 11
"วันที่ 14 กันยายน 2560 ร่วมงานฌาปนกิจศพ นายสุพจน์ ทาใจ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยตำบลดอนศิลา"
โครงการ อบรมครัวสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 2
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมใน อปท. EHA เยี่ยมชม โครงการเทศบาล พออยู่ พอกิน ตามแนวมพระราชดำริ
พิธีทำบุญเจ้าพ่อผาช้าง ณ วัดสันม่วงคำ
ประชุมติดตามผล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการอบรมให้ความรู้สิ่งเสพติด เอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
กิจกรรมสวดมนต์ โครงการ สะอาด สว่าง สงบ
บ้านพอเพียง ''โครงการ พออยู่ พอกิน ตามแนวพระราชดำริ"
คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลร่วมแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ บ้านหลิ่งกุญชร หมู่2
เทศบาลตำบลดอนศิลามอบต้นกล้าดอกดาวเรืองให้ผู้นำแต่ละหมู่บ้าน
พนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลาร่วมกันแยกต้นกล้าดอกดาวใส่กระถาง
เทศบาลตำบลดอนศิลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของเสียอันตราย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ดำเนินการออกสำรวจและชั่งน้ำหนักขยะอันตรายของหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 17
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่9
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอัคคีภัย โรงเรียนบ้านดอน
เยี่ยมชม โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอัคคีภัย โรงเรียนบ้านชัยพฤกษ์
อำเภอเคลื่อนที่ วัดบ้านชัยพฤกษ์
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอัคคีภัยโรงเรียนบ้านจอเจริญ
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอัคคีภัย หมู่3 บ้านช่องลม
มอบเงินสนันสนุนทีมฟุตบอลตำบลดอนศิลา
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่องอัคคีภัย หมู่1 บ้านสมานมิตร
กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ระดับภาค บ้านสันเจริญ หมู่ 15
กิจกรรม Big cleaning day ลำน้ำ คูคลอง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
งานป้องกันฯออกสำรวจและประเมินสถานการณ์เบื้องต้นในพื้นที่ของตำบลหลังจากฝนตกต่อเนื่องมีพื้นที่การเกษตรหมู่ 7 หมู่ 16
ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา
สำนักงานเกษตรจังหวัด ลงพื้นที่ อบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตเชื้อราไตโครเดอร์ม่าและบิวเวอร์เรียให้กับเกษตรกร
จิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันท์พระราชทาน
กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
สำรวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดอนศิลา
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลดอนศิลา รับการตรวจประเมิน
เทศบาลตำบลดอนศิลาร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 9
เทศบาลตำบลดอนศิลาออกสำรวจและชั่งน้ำหนักขยะของเสียอันตราย บ้านสันเจริญ หมู่15
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านสมานมิตร หมู่ 1
โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ปีงบประมาณ 2560
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านช่องลม หมู่ 3
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านหลิ่งกุญชร หมู่ 2
ร่วมกิจกรรม โครงการ ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ หนองหลวง
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านทุ่งโค้ง ม.10
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านสันเจริญ ม.15
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านสันม่วงคำ ม.7
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านดอนเหนือ ม.16
พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านดอน ม.8
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่าและเชื้อราบิวเวอเรียเพื่อควบคุมโรคศัตรูพืชและแมลง
โครงการเทศบาลพออยู่พอกินฯ ทต.ดอนศิลา ได้รับคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในหนังสือ "บันทึกท้องถิ่นไทย
โครงการ "สะอาด สว่าง สงบ"
ตรวจเยี่ยมโครงการคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องลม
โครงการครัวสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ หมู่ที่ 5
พ่นหมอกควันม.13
พ่นหมอกควันม.9
ส่งมอบน้ำยางมะตอยเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชุดรุดเสียหาย
ประชุมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
MOU เรื่องการบริหารจัดการขยะ
พ่นหมอกควัน ม.6
ร่วมแสดงความยินดี ผญบ. ม.5
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์
พ่นหมอกควัน หมู่ทีี่ 17 บ้านใหม่ศรีวิลัย
ตรวจเยี่ยมโครงการครัวสะอาด อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ หมู่ท่ี่ 11 บ้านใหม่มงคล
พ่นหมอกควัน ม.14
ปลูกหญ้าแฝก ม.9 + ม.13
พ่นหมอกควัน ม.5
ประชาคม 2560
พ่นหมอกควันม.12
แจกเมล็ดพันธุ์ปอเทือง
ตัวแทนกองกำลังตรวจเยี่ยมเศรษฐกิจพอเพียง
พ่นหมอกควันม.4
รวมพลังประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก
สร้างฝายชะลอน้ำ ม.16
ร่วมงานแห่อัญเชิญ สัญญาบัตรพัดยศ
โครงการเทศบาลพออยู่พอกิน ตามแนวพระราชดำริ
เทศบาลตำบลดอนศิลา ร่วมทำแนวกันไฟ หมู่ 10
มอบวิวแชร์ให้กับผู้พิการในตำบลดอนศิลา
กิจกรรมเทศบาลตำบลดอนศิลา
กิจกรรม/ผลงานของนายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลาและหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 7 ก.พ. 60
โครงการศีล 5 สัญจร
โครงการ เทศบาลบริการประชาชนเคลี่อนที่ ประจำปี พ.ศ 2559 ครั้งที่2
โครงการ เทศบาลบริการประชาชนเคลี่อนที่ ประจำปี พ.ศ 2559 ครั้งที่1
เวทีการทำงานเครือข่ายระบบสุขภาพฯ
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
โครงการ ปั่นสองขา พาเที่ยวดอยผาช้าง
โครงการอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
โครงการฝึกอบรม ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีนเบี้องต้น)
โครงการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
โครงการอบรมจริยธรรม จริยธรรม
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิดและขยายเชื้อราไตรโครเดอร์ม่า
โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โครงการหล่อเทียนพรรษา
ประชุมสภาเด็กและเยาวชน
กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ
กิจกรรมการประกวดบ้านสันเจริญ วันที่ 28 มิถุนายน 2559
โครงการป้องกัน ควบคุม ไข้เลือดออก ปี 2559
โครงการการพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมพัฒนากำจัดผักตบชวา
งานบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559
โครงการครัวสะอาดอาหารปลอดภัย
โครงการสืบสานวัฒธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการบริหารจัดการขยะ
โครงการจัดประชุมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา
งานสืบสารประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
โครงการฝึกอบรมยกระดับพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน
โครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
โครงการป้องกันและแก้ไขโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยแมลง
โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ปี 2558
พอ.สว.ประจำปี 2558 / อำเภอเคลื่อนที่ / เทศบาลบริการประชาชน
โครงการอบรมปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำน้ำตกดอนศิลา-ผางาม
โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ 10
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
โครงการคัดแยกของเหลือใช้นำกลับมาใช้ประโยชน์
นายวิรัตน์ ทำนุราศี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมประเพณี(บุญบั้งไฟ) 2557
พิธีสืบชะตา
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 44409 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft