วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดป่าศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
   หน้าแรกเว็บไซต์
   ข้อมูลทั่วไป
   อำนาจหน้าที่
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
   บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนผังองค์กร
โครงสร้างฝ่ายการเมือง
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   การบริหารและพัฒนาทรัพยาการบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัมฒนาทรัพยาการบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ข้อมูลข่าวสารราชการ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
 
   กิจการสภาฯ
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2564
ระเบียบสภาฯ
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
ปี พ.ศ. 2567
 
 
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
 
 
   งานควบคุมภายใน
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
 
 
   งานตรวจสอบภายใน
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
ปี พ.ศ. 2567
 
 
   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
ปี พ.ศ. 2567
 
 
   การป้องกันการทุจริต
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2566
ปี พ.ศ. 2563
ปี พ.ศ. 2567
 
 
  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลาเป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
หนังสือ เรื่อง ขออนุมัติใช้ดวงตราประจำเทศาบาลและตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องถิ่น
หนังสือ เรื่อง ตราประจำเทศาบาลและตราประจำตำแหน่งนายทะเบียนท้องถิ่น
ประกาศกระทรวงทหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
แผนที่แนวเขตและคำบรรยายแนวเขต แนบท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชีย จังหวัดเชียงรายเป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
ดูทั้งหมด
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ มี.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2562
ดูทั้งหมด
  งานจัดเก็บรายได้
จดหมายข่าว 1/66
จดหมายข่าว 2/66
จดหมายข่าว 3/66
ประชาสัมพันธ์ 1/66
ประชาสัมพันธ์ 2/66
ประชาสัมพันธ์ 3/66
แผนออก ภดส.3
แจ้งประชาสัมพันธ์ การกำหนดการประเมินราคาที่ดินเพิ่มเติม กรณีแปลงที่ดินเกิดขึ้นใหม่และยังมิได้มีการกำหนดราคาที่ดินในภูมิภาค จังหวัดเชียงรา ระหว่างวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 30 เดือน กันยา
ประชาสัมพันธ์โครงการ การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
ดูทั้งหมด
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
สรุปภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรือง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินที่ดิน สำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3ก.) และบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ดูทั้งหมด
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี พ.ศ. 2561-2564 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
ดูทั้งหมด
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ ส่วนที่1-ส่วนที่2 ปี พ.ศ.2563
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ ปี พ.ศ.2563
รายงานประมาณการรายจ่าย ปี พ.ศ.2563
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปี พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2564
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2565
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี พ.ศ.2566
ดูทั้งหมด
  รายงานเงินสะสม
ดูทั้งหมด
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2562
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 2562- มี.ค. 2563)
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน เม.ย.- ก.ย. 2563)
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 2563- มี.ค. 2564)
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน เม.ย. 2564- ก.ย. 2564)
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ต.ค. 2564- มี.ค. 2565)
สถิติการให้บริการ ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน เม.ย. - ก.ย.65)
ดูทั้งหมด
  งานกิจการสภาฯ <แบบเก่า>
ดูทั้งหมด
  แผนการดำเนินงาน
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ดูทั้งหมด
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
คำร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 2
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัย สภ.01
แบบคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย
แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า
หนังสือรับรองนักเรียน
ดูทั้งหมด
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
ดูทั้งหมด
  สวัสดิการพื้นฐาน
ดูทั้งหมด
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนศิลา
แบบฟอร์มใบสมัคร อปพร.
บุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
ทำเนียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ดูทั้งหมด
  คู่มือประชาชน
คู่มือประชาชน ขออนุญาตขุดดิน ถมดิน
คู่มือประชาชน ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
คู่มือประชาชน ขออนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมัน
คู่มือประชาชน ขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ำม
คู่มือประชาชน ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
คู่มือประชาชน ขออนุญาตรื้อถอน
คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์
คู่มือประชาชน ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
คู่มือประชาชน ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุ่งลาย
ดูทั้งหมด
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คู่มือประชาชน
หนังสือร้องเรียน
แบบหนังสืออุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลาเป็นเทศบาลตำบลดอนศิลา
ดูทั้งหมด
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ดูทั้งหมด
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 4 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 ปี 2567
แผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566
ดูทั้งหมด
  ประชาคมตำบลเพื่อวางแผนดำเนินการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกเทศบัญญัติ จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563
ดูทั้งหมด
  รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2563
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2564
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท.ประจำปี พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ พ.ศ. 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อปท.ประจำปี พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ดูทั้งหมด
  เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนศิลา
การควบคุมกิจการ การล้าง อบ รม สะสมหรือการขนส่งยางดิบ พ.ศ.2563
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560
การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ.2560
การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2560
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2560
ตลาดเอกชน พ.ศ.2560
สถานที่จำหน่ายอาหรและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560
หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2563
ดูทั้งหมด
  งานพัฒนาชุมชน
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
หนังสือมอบอำนำจ
แบบขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินเบี้ยยังชีพ
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ดร.01
แบบรับรองสถานะของครัวเรือนเด็กแรกเกิด ดร.02
แบบการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี พ.ศ.๒๕๖๔
แบบคำขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์
ข้อมูลจำนวนผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
จำนวนผู้สูงอายุและคนพิการ
ดูทั้งหมด
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
สินค้า OTOP “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์”
ผลิตภัณฑ์ ทำมือจากต้นกก บ้านมานมิตร หมู่ที่ ๑
ข้าวสามกษัตริย์ บ้านสมานมิตร หมู่ที่ ๑
งานปั้นบัวสำเร็จ บ้านหลิ่งกุญชร หมู่ที่ ๒
ผลิตภัณฑ์วัตถุมงคล บ้านจอเจริญ หมู่ที่ ๔
ผลิตภัณฑ์ทำมือจากฝ้ายและไหมพรม บ้านชัยพฤกษ์ หมู๋ที่ ๕
สมุนไพรวัดดอยงาม บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๖
สมุนไพรหอม ตราดอยต้นน้ำ บ้านดอยงาม หมู่ที่ ๖
ผลอิตภัณฑ์ทำมือจักสานจากเชือกกล้วย บ้านสันม่วงคำ หมู่ที่ ๗
ดูทั้งหมด
  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลดอนศิลา
ทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น 2565
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 2566
ดูทั้งหมด
  การจัดการความรู้ (KM-Knowledge Manegment)
เรื่อง เทคนิคการประชุมสภาอย่างมืออาชีพ
เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ และการจดรายงานการประชุม
คำสั่งที่ 795/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการจัดความรู้ (MK Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Manegment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดูทั้งหมด
  บริหารจัดการความเสียง (Risk Management)
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเทศบาลตำบลดอนศิลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองคลัง
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยงของกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ดูทั้งหมด
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
ดูทั้งหมด
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (แบบเก่า)
ดูทั้งหมด
  ประมวลจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาลตำบลดอนศิลา พ.ศ.2566
การรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
คำสั่งเทศบาลตำบลดอนศิลาที่ 29/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลดอนศิลา
ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แนวปฏิบัติ Dos & Don ts เทศบาลตำบลดอนศิลา
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส
ดูทั้งหมด
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 - มีนาคม พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
ดูทั้งหมด
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
ดูทั้งหมด
  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ดูทั้งหมด
  แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ดูทั้งหมด
  งานพัสดุและทรัพย์สิน
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
ดูทั้งหมด
   ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
   ภาพกิจกรรม / ผลงาน
   แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
   ติดต่อหน่วยงาน
 
 
:: ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลดอนศิลา ::
1. ข้อมูลทั่วไป

1.1. ประวัติตำบลดอนศิลา
ปี พ.ศ. 2508 เดิมตำบลดอนศิลาอยู่ในเขตปกครองของตำบลผางามซึ่งก่อนหน้านั้นตำบลผางามอยู่ในเขตปกครองของตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และตำบลผางามแยกจากตำบลห้วยสัก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2508 โดยรวมเอาหมู่บ้านบางส่วนของตำบลทุ่งก่อ และตำบลห้วยสักเข้าด้วยกัน และเรียกชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งมีหน้าผาที่สวยงามว่า "ผางาม"

ปี พ.ศ. 2517 มีการจัดตั้งกิ่งอำเภอเวียงชัยขึ้น ตำบลผางาม จึงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอเวียงชัย และมีการยกฐานะเป็นอำเภอเวียงชัยขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2522

ปี พ.ศ. 2524 ตำบลดอนศิลาได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลดอนศิลาและตำบลผางาม ตำบลดอนศิลาถูกเรียกชื่อตามลักษณะภูมิประเทศ ซึ่งมีภูเขาลักษณะเป็นภูเขาหิน 3 ลูกสูงตระหง่านโดเด่นอยู่กลางทุ่งนาเป็นที่สะดุดตาแก่ผู้สัญจรผ่านไปมา บนถนนสายหัวดอย - บ้านดอน - พญาเม็งราย

เดิมตำบลดอนศิลา มีเขตการปกครองรวมกับตำบลผางามและแยกเขตการปกครองเป็นตำบลดอนศิลา เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 เนื่องจากการขยายตัวของราษฎรในพื้นที่และเพื่อความสะดวกในการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลดอนศิลา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 โดยมีผลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และในปี พ.ศ. 2556 เทศบาลตำบลดอนศิลา ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยมีผลเป็น เทศบาลตำบลดอนศิลา เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556

1.2. ที่ตั้งตำบลดอนศิลา
ตำบลดอนศิลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเวียงชัย อยู่ห่างจากตัวอำเภอเวียงชัย ประมาณ 12 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย ประมาณ 24 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเมืองชุม, ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย, ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย, ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย

1.3. เนื้อที่
ตำบลดอนศิลา มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125 ไร่

1.4. ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปของตำบลดอนศิลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาเหมาะสำหรับการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีอ่างเก็บน้ำแม่ต๊ากและห้วยก้างปลาเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการทำการเกษตร ส่วนพื้นที่ดินและเชิงเขาสภาพดิน มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก อาจเกิดการขาดน้ำเพราะฝนทิ้งช่วง ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันจะมีปัญหาการกัดกร่อนพังทลายของหน้าดิน บางส่วนของพื้นที่ของตำบลดอนศิลา ยังเป็นป่าธรรมชาติ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

1.5. ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไปเป็นลักษณะอากาศแบบมรสุม ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน มิถุนายน - ตุลาคม
2) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
3) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม เดือนที่ร้อนที่สุดจะอยู่ประมาณเดือนเมษายน และที่สำคัญมักจะมีพายุฝนรุนแรงและมีลูกเห็บตกในช่วงนี้

1.6. อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ย 26.1 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 31.9 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 8.4 องศาเซลเซียส

1.7. จำนวนประชากรและหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน
ตำบลดอนศิลา มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนศิลา เต็มพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 9,837 คน แยกเป็นชาย 4,895 คน หญิง 4,942 คน และมีความหนาแน่นเฉลี่ย 97.40 คน / ตารางกิโลเมตร

หมู่ที่ / ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านสมานมิตร

180

316

295

611

2

บ้านหลิ่งกุญชร

198

330

281

611

3

บ้านช่องลม

261

371

363

734

4

บ้านจอเจริญ

257

370

418

788

5

บ้านชัยพฤกษ์

207

369

400

769

6

บ้านดอยงาม

146

219

224

443

7

บ้านสันม่วงคำ

188

262

280

542

8

บ้านดอน

229

300

321

621

9

บ้านดอนใต้

140

227

232

459

10

บ้านทุ่งโค้ง

139

244

210

454

11

บ้านใหม่มงคล

151

232

274

506

12

บ้านจงเจริญ

176

266

307

573

13

บ้านดอนกลาง

195

337

296

633

14

บ้านใหม่สันติสุข

172

288

289

577

15

บ้านสันเจริญ

136

232

213

445

16

บ้านดอนเหนือ

176

279

296

575

17

บ้านใหม่ศรีวิลัย

166

253

243

496

รวม

3,117

4,895

4,942

9,837

ข้อมูล  ณ  เดือนเมษายน 2554


1.8. ขนาดพื้นที่ตำบล พื้นที่ ส.ป.ก. และพื้นที่การเกษตร
ตำบลดอนศิลา มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 63,125 ไร่ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 11,545 ไร่ และจำนวนพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 26,336 ไร่

ตารางแสดงขนาดพื้นที่ตำบล และพื้นที่การเกษตร จำแนกตามรายหมู่บ้าน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

พื้นที่หมู่บ้าน (ไร่)

พื้นที่การเกษตร (ไร่)

1

บ้านสมานมิตร

3790

772

2

บ้านหลิ่งกุญชร

3980

1286

3

บ้านช่องลม

3780

1501

4

บ้านจอเจริญ

4850

3330

5

บ้านชัยพฤกษ์

4760

2700

6

บ้านดอยงาม

2945

1099

7

บ้านสันม่วงคำ

2630

545

8

บ้านดอน

4950

2470

9

บ้านดอนใต้

4740

2484

10

บ้านทุ่งโค้ง

2690

610

11

บ้านใหม่มงคล

2560

620

12

บ้านจงเจริญ

3990

2200

13

บ้านดอนกลาง

3860

1616

14

บ้านใหม่สันติสุข

2980

895

15

บ้านสันเจริญ

2750

1200

16

บ้านดอนเหนือ

3980

1558

17

บ้านใหม่ศรีวิลัย

3890

1450

รวม

63,125

26,336


1.9 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำดับที่

ชื่อแหล่งน้ำ

ที่ตั้ง

ขนาดเนื้อที่ (ไร่)

หมู่ที่

บ้าน

1.

หนองบัว

1

สมานมิตร

204

2.

หนองผักหนาม

1

สมานมิตร

173

3.

หนองคันเบ็ด

1

สมานมิตร

173

4.

หนองเต่า

2

หลิ่งกุญชร

89

5.

หนองมะปิน

2

หลิ่งกุญชร

15

6.

ร่องเกี๋ยง

4

จอเจริญ

10

7.

ร่องแฮ่

4

จอเจริญ

4 ไร่ 2 งาน

8.

หนองบัวป่าแฝก

4

จอเจริญ

1 ไร่ 3 งาน

9.

หนองต้นมะม่วง

5

ชัยพฤกษ์

4

10.

ลำห้วยแม่ลม

5

ชัยพฤกษ์

6

11.

หนองห้วยม่วง

7

สันม่วงคำ

20

12.

หนองปึ๋งไหว

9

ดอนใต้

79

13.

หนองร่องเกี๋ยงบน

12

จงเจริญ

232

14.

หนองร่องกี๋ยงล่าง

12

จงเจริญ

123

15.

หนองร่องแฮ่

12

จงเจริญ

2 ไร่ 3 งาน

16.

หนองบอน

13

ดอนกลาง

3 ไร่ 3 งาน

17.

หนองจำป่าหวาย

13

ดอนกลาง

19


1.10. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก หมู่ 6, หมู่ 14 เนื้อที่ 2,700 ไร่
อ่างเก็บน้ำจำตอง หมู่ 3 เนื้อที่ 27 ไร่
อ่างเก็บน้ำห้วยตีนนก
อ่างเก็บน้ำจำปาหวาย
ฝาย จำนวน 21 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 844 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 13 แห่ง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 412220 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 2 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น