วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 126 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 3 หน้า

ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายทุ่งโป่ง หมุ่ 9
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2018 เวลา 14:24:23)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร สายทุ่งโป่ง หมู่ 9
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2018 เวลา 14:23:13)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 เชื่อมซอย 1 หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2018 เวลา 14:21:18)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เชื่อมซอย 1 หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2018 เวลา 14:20:40)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมู่ 17
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2018 เวลา 14:18:38)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 17
( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2018 เวลา 14:17:15)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2018 เวลา 15:41:17)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านสันเจ
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2018 เวลา 15:37:56)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 14
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2018 เวลา 15:29:55)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 14
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2018 เวลา 15:28:27)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2018 เวลา 15:19:31)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ 11
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2018 เวลา 15:16:26)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 หมู่ 6
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2018 เวลา 15:08:20)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 18 หมู่ 6
( ประกาศเมื่อ 14 มีนาคม 2018 เวลา 14:59:55)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ 5
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2018 เวลา 13:49:22)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ 5
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2018 เวลา 13:48:28)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย10 หมู่ 3
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2018 เวลา 13:46:59)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 10 หมู่ 3
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2018 เวลา 13:46:01)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 3 หมู่ 2
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2018 เวลา 13:43:58)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ 2
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2018 เวลา 13:42:50)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 11 หมู่ 5
( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2018 เวลา 15:27:10)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ 5
( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2018 เวลา 15:25:29)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 2/1 หมู่ 4
( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2018 เวลา 15:18:47)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5/1 หมู่ 4
( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2018 เวลา 15:17:57)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/1 หมู่ 4
( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2018 เวลา 15:14:45)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย5/1 หมู่ 4
( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2018 เวลา 14:59:33)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง หมู่ที่ 8
( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:29:59)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:13:32)
 
ราคากลาง จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านจอ
( ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:10:44)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูีที่ 4
( ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:06:32)
 
ราคากลาง จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านดอ
( ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:02:00)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูีที่ 8
( ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:57:09)
 
ราคากลาง จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านสมา
( ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:50:55)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมูีที่ 1
( ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 14:45:32)
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรึต หมู่ 9
( ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:44:59)
 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางผิงทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:42:15)
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำเหมืองชุม หมู่ที่ 16 ตำบลดอนศิลา
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 15:04:04)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำเหมืองชุม หมู่ที่ 16 ตำบลดอนศิลา
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 15:01:45)
 
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 14:58:40)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ที่ 2 บ้านหลิ่งกุญชร
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 14:55:18)
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 12
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 14:48:58)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 12
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 14:45:05)
 
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยก้างปลา หมู่ที่ 13 ตำบลดอนศิลา
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 14:36:54)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 ลำห้วยก้างปลา หมู่ที่ 13 ตำบลดอนศิลา
( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2018 เวลา 14:34:53)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.2560
( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 13:35:49)
 
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 08:40:51)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวด 3
( ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2017 เวลา 08:40:07)
 
ราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ทต.ดอนศิลา
( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2017 เวลา 16:47:39)
 
ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะตามโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2017 เวลา 10:17:07)
 
รายชื่อผู้มายื่นเสนอราคา โครงกรสอบราคาก่อสร้าง 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 04 กันยายน 2017 เวลา 13:50:47)
 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [2] 3 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 43304 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft