วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 126 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 3 หน้า

ประชาสัมพันธ์ผู้มาซื้อแบบโครงการก่อสร้าง 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2017 เวลา 16:40:03)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคม 2017 เวลา 14:28:17)
 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ แบบเทรลเลอร์ลากจุง
( ประกาศเมื่อ 16 สิงหาคม 2017 เวลา 08:50:24)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2017 เวลา 09:31:00)
 
โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7,8,9,13,15,16 ตำบลดอนศิลา
( ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2017 เวลา 10:13:26)
 
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก
( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2017 เวลา 08:55:10)
 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปา แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ต.ดอนศิลา
( ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2016 เวลา 13:23:00)
 
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น(ท4-01)บ้านจอเจริญ หมู่ที่ 4 ต.ดอนศิลา
( ประกาศเมื่อ 03 สิงหาคม 2016 เวลา 09:42:26)
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก จำนวน 5 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2016 เวลา 09:11:52)
 
จ้างโครการขุดลอก ม.7,10,13,12,9,17,5 ตำบลดอนศิลา
( ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 11:05:26)
 
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 10, หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 16,
( ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2016 เวลา 10:58:34)
 
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสวนพระราชเสาวนีย์ผาช้าง และโครงการวางท่อส่งน้ำ
( ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2016 เวลา 10:52:32)
 
ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.15
( ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2015 เวลา 13:13:14)
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยาง หมู่ที่1 บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา
( ประกาศเมื่อ 17 ธันวาคม 2015 เวลา 11:22:35)
 
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
( ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2015 เวลา 15:03:29)
 
โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง สายบ้านดอยงาม-ชัยพฤกษ์
( ประกาศเมื่อ 14 ตุลาคม 2015 เวลา 11:07:01)
 
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
( ประกาศเมื่อ 03 กันยายน 2015 เวลา 11:10:36)
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
( ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2015 เวลา 08:48:42)
 
ประกาดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านใหม่ศรีวิลัย หมู่ ๑๗
( ประกาศเมื่อ 09 มีนาคม 2015 เวลา 14:01:42)
 
สอบราคาจ้างจำนวน 2 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 17:16:04)
 
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนใต้ หมู่ที่ 9
( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2015 เวลา 10:51:43)
 
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแหล่งท่องเที่ยวผาช้าง บ้านดอนเหนือ ม.16
( ประกาศเมื่อ 11 ธันวาคม 2014 เวลา 14:06:44)
 
สอบราคาจ้างจำนวน 6 โครงการ
( ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:10:55)
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
( ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 10:01:56)
 
ปรับปรุงบานระบายน้ำฝาย บ้านสันม่วงคำ หมู่ 7
( ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2014 เวลา 16:37:18)
 
ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
( ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2014 เวลา 14:41:11)
 

หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 [3]

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 43304 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft