วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 205 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 6 หน้า

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลว 4 ก.ย.61
( 04 กันยายน 2018 เวลา 09:57:08)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
( 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:39:51)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ก.ค.61
( 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:38:28)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค 2561
( 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:19:58)
 
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 15:23:07)
 
ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
( 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:08:39)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.8
( 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:06:27)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้วเดือน มิ.ย.61
( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:07:16)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:04:20)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 2561
( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:02:26)
 
นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานราชการเทศบาลตำบลดอนศิลา
( 03 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:18:00)
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาบตำบลดอนศิลา
( 03 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:15:14)
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
( 03 กรกฏาคม 2018 เวลา 09:13:28)
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี เทศบาลตำบลดอนศิลา
( 28 มิถุนายน 2018 เวลา 09:06:21)
 
คู่มือบริการประชาชน
คู่มือบริการประชาชน ตาม พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 22 มิถุนายน 2018 เวลา 15:33:46)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตร บ้านทุ่
( 22 มิถุนายน 2018 เวลา 14:30:58)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว เดือน พ.ค.61
( 08 มิถุนายน 2018 เวลา 11:40:28)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
( 08 มิถุนายน 2018 เวลา 11:39:14)
 
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ( 07 มิถุนายน 2018 เวลา 09:55:03)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2561
( 06 มิถุนายน 2018 เวลา 16:09:32)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว เดือน มี.ค.-เม.ย.61
( 31 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:10:57)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว เดือน ก.พ.61
( 31 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:10:16)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ธ.ค.60-ม.ค.61
( 31 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:52:45)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ต.ค-พ.ย.60
( 31 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:51:00)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.60-เม.ย.61
( 28 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:59:50)
 
รายการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
( 02 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:33:03)
 
รายการสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
( 05 เมษายน 2018 เวลา 08:22:06)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ.2561
( 06 มีนาคม 2018 เวลา 09:45:09)
 
ผลการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต
( 02 มีนาคม 2018 เวลา 09:44:09)
 
Change For Good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า เทศบาลตำบลดอนศิลา
Change For Good เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลดอนศิลาประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือใช้ภาชนะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ( 14 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:14:21)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้าง 4 โครงการ
( 09 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 10:07:07)
 
ประกาศ รายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา 4 โครงการ
( 06 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:47:57)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค.2561
( 06 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 13:07:10)
 
รายชื่อ ผู้ซื้อซองสอบราคา 4 โครงการ
( 05 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 16:46:27)
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ( 27 มกราคม 2018 เวลา 16:53:07)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค ) ในการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 23 มกราคม 2018 เวลา 16:26:43)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( 23 มกราคม 2018 เวลา 11:26:08)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( 19 มกราคม 2018 เวลา 12:43:45)
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
( 18 มกราคม 2018 เวลา 08:48:42)
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
( 18 มกราคม 2018 เวลา 08:47:08)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 43304 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft