วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ มี.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบ 2562
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
 
  แผนการดำเนินงาน
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
คำร้องขออรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 1
คำร้องขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ หน้า 2
แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัย สภ.01
แบบคำร้องขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย
แบบลงทะเบียนขอความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตนเอง)
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยผู้แทน)
หนังสือรับรองบ้านไม่มีเลขที่
หนังสือรับรองบ้านเช่า กรณีไม่มีสัญญาเช่า
หนังสือรับรองนักเรียน
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์.อปพร.
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนศิลา
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของทต.ดอนศิลา
ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินทต.ดอนศิลา
แบบฟอร์มใบสมัคร,ขอมีบัตร,ประวัติ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 90 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 2 จากทั้งหมด 3 หน้า

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.61
( 04 มกราคม 2019 เวลา 14:13:45)
 
ประกาศรายงานพัสดุคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
( 13 ธันวาคม 2018 เวลา 15:45:39)
 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประม
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 11 ธันวาคม 2018 เวลา 16:27:36)
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลดอนศิลา ( Organizational Government
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี เทศบาลตำบลดอนศิลา ( Organizational Government – OG ) ( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:44:52)
 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลดอนศิลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
ข้อบังคับเทศบาลตำบลดอนศิลา ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:43:18)
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:42:25)
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของ
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของเทศบาลตำบลดอนศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 15:41:20)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2561
( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 10:48:10)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2561
( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 10:45:41)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว เดือน พ.ย. 61
( 06 ธันวาคม 2018 เวลา 10:37:24)
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
( 03 ธันวาคม 2018 เวลา 15:10:44)
 
ประกาศริบหลักประกันสัญญาการจัดซื้อห้องสุขาเคลื่อนที่ แบบแทรลเลอร์ลากจูง
( 29 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:36:26)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 27 พฤศจิกายน 2018 เวลา 13:27:17)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ มีจำนวนทั้งหมด 38 โครงการ ( 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:42:17)
 
รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( 26 พฤศจิกายน 2018 เวลา 10:39:04)
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ( 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:14:37)
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ รอบ 12 เดือน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ( 13 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:39:24)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( 12 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:11:58)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( 12 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:03:41)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
( 12 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:02:51)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ต.ค.2561
( 08 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:16:52)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2561
( 08 พฤศจิกายน 2018 เวลา 09:09:42)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2561
( 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 11:54:38)
 
ประกาศริบหลักประกันสัญญาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที
( 25 ตุลาคม 2018 เวลา 11:35:38)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. พ.ศ. 2561
( 09 ตุลาคม 2018 เวลา 09:48:32)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ก.ย.61
( 03 ตุลาคม 2018 เวลา 13:59:44)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.2561
( 03 ตุลาคม 2018 เวลา 13:43:00)
 
แจ้งประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
( 03 ตุลาคม 2018 เวลา 13:34:48)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ส.ค.61
( 05 กันยายน 2018 เวลา 13:25:11)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค.2561
( 05 กันยายน 2018 เวลา 13:15:03)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 2561
( 05 กันยายน 2018 เวลา 13:11:01)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลว 4 ก.ย.61
( 04 กันยายน 2018 เวลา 09:57:08)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
( 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:39:51)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้ว ก.ค.61
( 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:38:28)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค 2561
( 02 สิงหาคม 2018 เวลา 15:19:58)
 
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 15:23:07)
 
ประกาศผู้ชนะาการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู
( 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:08:39)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ม.8
( 06 กรกฏาคม 2018 เวลา 14:06:27)
 
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามสัญญาแล้วเดือน มิ.ย.61
( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:07:16)
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
( 04 กรกฏาคม 2018 เวลา 12:04:20)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 [2] 3 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 44914 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft