วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 194 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 4 จากทั้งหมด 5 หน้า

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
( 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:40:15)
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ( 10 มกราคม 2017 เวลา 10:09:52)
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ( 23 ธันวาคม 2016 เวลา 15:31:40)
 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
( 23 ธันวาคม 2016 เวลา 15:25:40)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 21 ธันวาคม 2016 เวลา 16:20:32)
 
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลดอนศิลา ( 16 ธันวาคม 2016 เวลา 12:01:05)
 
จำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2559
( 14 ธันวาคม 2016 เวลา 09:06:44)
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( 06 ธันวาคม 2016 เวลา 10:02:06)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.59
( 06 ธันวาคม 2016 เวลา 09:01:56)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:54:49)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:54:30)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:54:00)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:53:38)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:53:11)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:52:18)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:51:51)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:51:14)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:50:43)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 58
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:50:18)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 58
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:49:42)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 58
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:48:47)
 
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.3) งวด 3
( 12 ตุลาคม 2016 เวลา 12:23:23)
 
ประชาสัมพันธ์ (ผด.2) ประจำปี พ.ศ. 2560
( 12 ตุลาคม 2016 เวลา 12:22:10)
 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ผด.5)
( 12 ตุลาคม 2016 เวลา 11:56:03)
 
ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( 12 ตุลาคม 2016 เวลา 11:54:43)
 
ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
( 12 ตุลาคม 2016 เวลา 11:31:35)
 
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
( 12 ตุลาคม 2016 เวลา 11:30:05)
 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ( 30 กันยายน 2016 เวลา 12:53:01)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:36:40)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:32:17)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:30:00)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:27:23)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:25:12)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:23:41)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:21:34)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:17:38)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:14:13)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง).pdf ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:12:49)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:10:18)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:07:21)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 41515 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft