วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 205 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 5 จากทั้งหมด 6 หน้า

มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:32:17)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:30:00)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิเคราะห์นโยายบและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:27:23)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:25:12)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:23:41)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:21:34)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:17:38)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:14:13)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง).pdf ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:12:49)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:10:18)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 19:07:21)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 18:19:57)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 18:18:03)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 18:15:44)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 18:13:16)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 18:09:24)
 
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง (ระบบแท่ง)
นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 27 กันยายน 2016 เวลา 18:03:04)
 
เทศบัญญัติปี 2560
( 26 กันยายน 2016 เวลา 11:39:21)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา
สามัญ 3 ครั้งที่ 2 ( 05 กันยายน 2016 เวลา 09:20:58)
 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา
สามัญ 3 ครั้งที่ 1 ( 05 กันยายน 2016 เวลา 09:15:19)
 
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อแบบ โครงการก่อสร้างฝาย ต.ดอนศิลา
( 28 มิถุนายน 2016 เวลา 14:36:55)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล โครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ต.ดอนศิลา
( 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 12:47:17)
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.16
( 13 พฤษภาคม 2016 เวลา 12:44:53)
 
บัญชีให้หรือขายโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.16
( 25 เมษายน 2016 เวลา 09:44:02)
 
บัญชีให้หรือขายโครงการวางท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ต.ดอนศิลา
( 25 เมษายน 2016 เวลา 09:41:27)
 
ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2558
( 20 มกราคม 2016 เวลา 10:04:42)
 
ประกาศผู้มาซื้อซองและผู้มายื่นซอง (กล้องวงจรปิด CCTV)
( 23 ธันวาคม 2015 เวลา 15:51:54)
 
ส่งแบบรายงานแผนปฎิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง (แผน คตง.) ประจำปี พ.ศ. 2558
( 08 ธันวาคม 2015 เวลา 12:01:52)
 
ประชาสัมพันธ์ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ 2559
( 04 ธันวาคม 2015 เวลา 10:47:25)
 
ประชาสัมพันธ์ ผ.ด.3งวด3 ประจำปีงบประมาณ 2558
( 04 ธันวาคม 2015 เวลา 10:45:12)
 
จำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2557
( 04 ธันวาคม 2015 เวลา 10:07:08)
 
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน คตง.) ประจำปี พ.ศ. 2558
( 04 ธันวาคม 2015 เวลา 10:05:14)
 
องค์การแห่งการเรียนรู้
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organizatin) ( 11 พฤศจิกายน 2015 เวลา 12:01:31)
 
การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
( 03 กันยายน 2015 เวลา 11:34:21)
 
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหลายตำแหน่ง
รับโอนย้ายพนักงานเทศบาลหลายตำแหน่ง ( 16 ตุลาคม 2014 เวลา 13:34:38)
 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2
( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:54:24)
 
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขว่าด้วยการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:52:29)
 
ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:47:27)
 
แผนส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
แผนส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:45:53)
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
แผ่นผับประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ( 10 ตุลาคม 2014 เวลา 11:43:45)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 43304 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft