วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559
 
  รายงานผลปฏิบัติงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556
รายงายผลติดตามประเมินผล พ.ศ. 2556 -2558
รายงายผลติดตามประเมินผล พ.ศ. 2557-2559
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 173 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 5 หน้า

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 16 มิถุนายน 2017 เวลา 15:46:47)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2560
( 15 มิถุนายน 2017 เวลา 16:29:28)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.2560
( 15 มิถุนายน 2017 เวลา 16:27:28)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2560
( 15 มิถุนายน 2017 เวลา 16:26:25)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2559
( 15 มิถุนายน 2017 เวลา 16:21:58)
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
( 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:22:29)
 
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา 5 โครงการ
( 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:24:06)
 
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองโครงการก่อสร้าง5 โครงการ
( 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:13:29)
 
รายงานผลการดำเนินงาน แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ( 04 พฤษภาคม 2017 เวลา 11:15:21)
 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2
ประจำปี 2560 ( 02 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:24:06)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความสามมารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ในการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ( 25 เมษายน 2017 เวลา 13:05:42)
 
ประกาศรายชื่อผู้มายื่นซองโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อผลิตประปา ฯ
( 25 เมษายน 2017 เวลา 09:22:02)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( 20 เมษายน 2017 เวลา 15:43:30)
 
ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ม.7,8,9,13,15,16
( 18 เมษายน 2017 เวลา 13:44:03)
 
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
( 18 เมษายน 2017 เวลา 13:38:30)
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
( 05 เมษายน 2017 เวลา 09:04:53)
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา
เรื่องแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓(พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) ( 31 มีนาคม 2017 เวลา 14:23:43)
 
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอน
( 28 มีนาคม 2017 เวลา 09:08:48)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
( 08 มีนาคม 2017 เวลา 09:45:26)
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560
( 03 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 09:40:15)
 
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ( 10 มกราคม 2017 เวลา 10:09:52)
 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙
การประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๙ ( 23 ธันวาคม 2016 เวลา 15:31:40)
 
ผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
( 23 ธันวาคม 2016 เวลา 15:25:40)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( 21 ธันวาคม 2016 เวลา 16:20:32)
 
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลดอนศิลา ( 16 ธันวาคม 2016 เวลา 12:01:05)
 
จำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปี 2559
( 14 ธันวาคม 2016 เวลา 09:06:44)
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ( 06 ธันวาคม 2016 เวลา 10:02:06)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย.59
( 06 ธันวาคม 2016 เวลา 09:01:56)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ย. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:54:49)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ส.ค.59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:54:30)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:54:00)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิ.ย. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:53:38)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:53:11)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เม.ย. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:52:18)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มี.ค. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:51:51)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.พ. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:51:14)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ม.ค. 59
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:50:43)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 58
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:50:18)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ย. 58
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:49:42)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ต.ค. 58
( 28 ตุลาคม 2016 เวลา 14:48:47)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 40386 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft