วิสัยทัศน์การพัฒนา : ดอนศิลาเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   คำขวัญ : ผาช้างเด่นสง่า อ่างแม่ต๊ากงามตา น้ำตกห้วยค่าเย็นใจชมปลาใหญ่วัดใหม่ศรีวิไลย์
เมนูหลักเว็บไชต์
  หน้าแรกเว็บไซต์
  ข้อมูลทั่วไป
  อำนาจหน้าที่
  บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
  งานการเงิน-การคลัง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ - ธันวาคม ๒๕๖๐)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มีนาคม 2561)
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 61
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  งานจัดเก็บรายได้
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
ประชาสัมพันธ์ คำแนะนำการชำระภาษีบำรุงท้องที่
แผนกำหนดการจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๑
ยอดจัดเก็บภาษี ปี 2561
 
  แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ. 2557 - 2559
พ.ศ. 2557 - 2561
พ.ศ. 2558 - 2560
พ.ศ. 2559 - 2561
แผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2558-2562
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เทศบัญญัติ ปีงบประมาณ 2561.pdf
เทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
  รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
  งานกิจการสภาฯ
ประจำปี พ.ศ.2558
ประจำปี พ.ศ.2559
ประจำปี พ.ศ.2560
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561
 
  แผนการดำเนินงาน
แผนงบประมาณ พ.ศ 2556
แผนงบประมาณ พ.ศ 2557
แผนงบประมาณ พ.ศ 2558
 
  แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 
  เอกสารดาวน์โหลดอื่นๆ
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
คำร้องซ่อมแซมไฟฟ้า เทศบาลตำบลดอนศิลา
 
  สวัสดิการพื้นฐาน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สวัสดิการผู้พิการ
ศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย
ศูนย์ อปพร.
 
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
จักสานเชื้อกกล้วย
ตัดเย็บผ้าห่ม
ตุ๊กตาทำมือ
ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
ผ้าทอพื้นเมือง
  แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกห้วยค่า
ผาช้าง
วัดป่าศรีวิไลย์
  ภาพกิจกรรม / ผลงาน
  แจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
  ติดต่อหน่วยงาน
 
:: ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลดอนศิลา ::
:: พบข้อมูล 205 รายการ กำลังแสดงผลข้อมูลหน้าที่ : 3 จากทั้งหมด 6 หน้า

แผ่นพับประชาสัมพันธ์คำแนะนำการชำระภาษีป้าย
( 18 มกราคม 2018 เวลา 08:44:36)
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่องแจ้งการประเมินเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2561 - 2564
( 17 มกราคม 2018 เวลา 11:18:03)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค 2560
( 08 มกราคม 2018 เวลา 11:15:41)
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
( 04 มกราคม 2018 เวลา 14:20:25)
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค 60 ประจำปีงบประมาณ 2561
( 04 ธันวาคม 2017 เวลา 10:19:37)
 
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร
ประกาศเทศบาลตำบลดอนศิลา เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลดอนศิลา "เทศบาลตำบลดอนศิลา ใสสะอาด" ( 28 พฤศจิกายน 2017 เวลา 10:30:10)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเทศบาลตำบลดอนศิลา) ( 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 12:21:09)
 
แนวทางการดำเนินการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
แนวทางการดำเนินการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ( 10 พฤศจิกายน 2017 เวลา 11:05:31)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2560
( 07 พฤศจิกายน 2017 เวลา 09:21:45)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
( 19 ตุลาคม 2017 เวลา 10:21:03)
 
ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
( 18 ตุลาคม 2017 เวลา 09:14:17)
 
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6 ประจ
ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 12 ตุลาคม 2017 เวลา 16:23:48)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 04 ตุลาคม 2017 เวลา 09:46:41)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 12 กันยายน 2017 เวลา 10:35:46)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 25 สิงหาคม 2017 เวลา 16:50:46)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2560
( 09 สิงหาคม 2017 เวลา 08:36:53)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 07 สิงหาคม 2017 เวลา 15:05:03)
 
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2560 (แบบ ผด.2) เพิ่มเติม
( 02 สิงหาคม 2017 เวลา 13:26:58)
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบผด.5)
( 02 สิงหาคม 2017 เวลา 13:21:44)
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แผน คตง.) ประจำปี พ.ศ. 2560
( 02 สิงหาคม 2017 เวลา 13:17:01)
 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์
แผ่นพับประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ ( 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:32:58)
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวด 2
( 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:43:18)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.2560
( 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:05:11)
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 05 กรกฏาคม 2017 เวลา 15:32:36)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการคัดเลื
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:25:31)
 
ประชาสัมพันธ์สินค้าในตำบลดอนศิลา
ประชาสัมพันธ์สินค้าในตำบลดอนศิลา ( 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 11:27:44)
 
ประกาศคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ( 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:48:37)
 
ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2
ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) ( 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:29:41)
 
ประกาศคู่มือความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที
ประกาศคู่มือความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 16:24:37)
 
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลดอนศิลา
ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลดอนศิลา ( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:57:45)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 14:29:38)
 
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลดอนศิลา ( 03 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:49:14)
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ( 16 มิถุนายน 2017 เวลา 15:46:47)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค.2560
( 15 มิถุนายน 2017 เวลา 16:29:28)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย.2560
( 15 มิถุนายน 2017 เวลา 16:27:28)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค.2560
( 15 มิถุนายน 2017 เวลา 16:26:25)
 
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค.2559
( 15 มิถุนายน 2017 เวลา 16:21:58)
 
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
( 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:22:29)
 
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นซองสอบราคา 5 โครงการ
( 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 13:24:06)
 
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซองโครงการก่อสร้าง5 โครงการ
( 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 09:13:29)
 

แสดงผลอยู่หน้าที่ หน้าแรก ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 หน้าต่อไป หน้าสุดท้าย

 
 
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 43304 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 1 ไอพี

เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล
เทศบาลตำบลดอนศิลา 124 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
โทรศัพท์ /โทรสาร 0-5373-6691, 0-5373-6053 อีเมล์. donsila124@gmail.com


CopyRight 2016 http://www.donsila.go.th Design By : Chiangrai Enter Soft